Naturvitenskaplige fagområder og introduksjon til radiografi
2009-2010 - RAD1021 - 25sp

Forventet læringsutbytte

Mikrobiologi

· beskriver de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres

· forklarer mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer

· beskriver sykehusinfeksjoner

Anatomi, fysiologi og biokjemi

· beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre

· navngir anatomiske navn på strukturer og organer i forhold til ulike plan (sagitalt, aksialt og coronart) på røntgenbilder og anatomiske modeller

· relaterer anatomiske navn på strukturer og organer ved hjelp av palpasjon (topografisk)

· forklarer kroppens oppbygning og ulike organsystemers fysiologi for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, urinveisystemet og forplantning

· gjengir biokjemiske prosesser

Introduksjon til radiografi

· forklarer hvordan røntgenstråler dannes og hvilke faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet

· forklarer vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie

· benytter prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell

· benytter enkle prinsipper for å minimalisere stråledose til pasient

· gjengir dosegrenser for yrkeseksponering

· beskriver biologiske effekter i vev og forskjell på deterministiske og stokastiske effekter

· beskriver hva vitenskap er og vitenskapens betydning for utviklingen av radiografifaget

· kjenner til og bruker ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser

· viser kritisk vurdering av kilder

· gjengir etiske teorier og ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn

· beskriver hvordan man kommuniserer og samhandler med pasienter i ulike aldre og situasjoner

· utviser et helhetlig syn på mennesket, og respekt for menneskets integritet og rettigheter

· har grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende

· anerkjenner og verdsetter yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet

· gjengir helse- og sosialsektorens oppbygning og beskriver beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå

· beskriver oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning

· gjenkjenner utfordringer i kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient med ulik bakgrunn og kultur

· viser interesse for oppøver evne til samarbeid og konfliktløsning gjennom arbeid i grupper

· opparbeider hensiktsmessige læringsstrategier og har innsikt i utdanningens pedagogiske metoder

· deltar aktivt i egen og andres læringssituasjon

· definerer helsearbeiderrollen

· kjenner til radiograffagets historie og beskriver radiografens yrkesfunksjon og ansvarsområder

· beskriver radiografifagets ulike modaliteter og deres bruksområder

· forklarer oppbygging og funksjon av utstyr / laboratorium for skjelettrøntgen

· har kjennskap til datamaskinens oppbygging og virkemåte

· behersker bruk av PC som verktøy med tilhørende standard applikasjoner som for eksempel operativsystem (Windows), Fronter, MSOffice, e-mail og vanlige filformater

· kjenner til teknologiens muligheter og begrensninger innen helsetjenesten, likeså forholdet mellom teknologi og menneske

· beskriver det digitale bildets oppbygging og foretar enkel bildebearbeiding

· er deltagende ved framstilling av røntgenbilder ved hjelp av bildeplatesystemer

· har kjennskap til bildediagnostisk historie og utvikling

· bruker høgskolens røntgenlaboratorium selvstendig (etter gjennomført sikkerhetsopplæring) og gjennomfører en enkel røntgenprosedyre på fantom

Emnets temaer

Multiple choice - test i mikrobiologi:

 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Mykologi
 • Protozoer
 • Patogenitet
 • Smitte og smittespredning
 • Normalflora
 • Hygieniske prinsipper

4 - timers skoleeksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi:

 • Nomenklatur
 • Topografisk anatomi
 • Cellens oppbygging og funksjon
 • Nervesystemet og sansene
 • Det endokrine system
 • Skjelettsystemet og musklene
 • Sirkulasjonssystemet
 • Blodet og immunforsvaret
 • Respirasjonssytemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Temperaturreguleringen
 • Urinveissystemet
 • Forplantning

Mappe - introduksjon til radiografi (obligatorisk arbeidskrav):

 • røntgenstrålers danning
 • strålekvalitet
 • strålekvantitet
 • vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
 • strålevern
 • strålebiologi
 • vitenskapsteori
 • etikk
 • kommunikasjon
 • menneskesyn
 • helse og sosialpolitikk
 • samarbeid og konfliktløsning
 • pedagogikk
 • radiografrollen og historie
 • IKT
 • Rtg - apparatets oppbygning og funksjon

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, disseksjon, laboratorieøvelser og selvstudie.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Mikrobiologi: en time digital eksamen (10%) multiple chioice.

Anatomi/fysiologi/biokjemi: fire timers skriftlig eksamen (90%).

Hver av delene må bestås separat samt at obligatorisk arbeidskrav må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit. Ekstern+intern sensor sensurerer alle oppgaver på 4 - timers skoleeksamen.

Intern sensor godkjenner obligatorisk arbeidskrav.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og digital eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen hjelpemidler ved eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Innføring i radiografi: mappevurdering. Studentene leverer basisgruppevis en mappe innen fagområdet innføring i radiografi. Mappen må være "godkjent" for at emnet skal være bestått.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på HIGs - hjemmesider http://www.hig.no/hos/seksjon_radiografi/bachelor_i_radiografi/litteraturlister

Erstatter

RAD1002

Supplerende opplysninger

Bestått eksamen i RAD1021 Naturvitenskaplige fagområder og introduksjon til radiografi er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i veiledet praksis.