Vitenskapsteori og forskningsmetode
2009-2010 - RAD2041 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 6.

Forventet læringsutbytte

Vitenskapsteori og forskningsmetode

· kjenner til de ulike vitenskapsteoretiske retninger og viser forståelse for hvordan disse preger vår oppfatning av den opplevde virkelighet

· har kunnskap om vitenskap og vitenskaplig metode og nyttiggjør seg forskningsrapporter og forskningsresultater i sin yrkesutøvelse

· gjenkjenner forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner, og vurderer forskningsresultaters betydning for eget studium og yrkesutøvelse

· begrunner handlinger faglig ovenfor pasientene, andre yrkesutøvere og arbeidsgiver

· har trening i kritisk holdning til kunnskap generelt og vitenskapelig basert kunnskap spesielt

· viser innsikt og forståelse for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, taushetsbelagte data og etiske konsekvenser

· kjenner ulike forskningsmetoder og viser forståelse for sammenhengen mellom disse og det vitenskapsteoretiske grunnlag

· viser innsikt i forskningsprosessen, strategi, design og metodevalg, kvantitative og kvalitative metoder for datainnsamling, bearbeiding og rapportering

· anvender forskningsprosessens prinsipper i arbeid med egne prosjekter/ bacheloroppgave under studiet, og kan i yrkesutøvelsen anvende enkle statistiske metoder til bearbeidelse av innsamlede data som for eksempel signifikans test, krysstabell med mer.

· forstår betydningen av å ivareta menneskeverd og menneskerettigheter innen forskning og fagutvikling

· viser respekt for andres integritet, frihet og medbestemmelse og ivaretar krav til anonymitet, konfidensialitet og lagring av data

· tar ansvar for at andre ikke utsettes for unødvendig belastninger (eks. stråledose) som følge av forskningen

Emnets temaer

  • Vitenskapsteori
  • Forskningsmetode
  • Forskningsetikk

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Utdanningen benytter PBL som sin pedagogiske metode. Dette innebærer i tillegg til arbeid i basisgruppene blant annet: forelesninger, selvstudie, seminar

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt i miniformat i basisgruppen sin. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres for medstudentene (opponenter) og sensorene på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til kvaliteten på rapporten, framlegget og opponering av medstudenter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan. Ved kontinuasjon gis studentene anledning til å forbedre sin tidligere innleverte oppgave i samme emne.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside http://www.hig.no/hos/seksjon_radiografi/bachelor_i_radiografi/litteraturlister.

Supplerende opplysninger

Dette emnet må være bestått for at studentene kan melde seg opp til bacheloroppgaven RAD3911.