Klinisk sykepleievitenskap, teorier og modeller for omsorg og behandling
2009-2010 - SPL4141 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL4081 Kunnskapssyn, læringssyn og fagutvikling
 • SPL4091 Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning
 • SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kan identifisere og kritisk analysere ulike kunnskapsformer i sykepleiepraksis, og deres gyldighet innenfor vitenskapelige kunnskapsparadigmer
 • Kjenner til aktuell vitenskapsdebatt i sykepleien og diskuterer de konsekvenser en utvikling av sykepleievitenskap og forskning har for utdanning, praksis og ledelse av sykepleiefaget
 • Analyserer kritisk forholdet mellom vitenskap og praksis i sykepleien med bakgrunn i aktuell litteratur og forskning
 • Har kunnskap om de samfunnsmessige, politiske og organisatoriske rammene som faget utøves og utvikles innenfor

Emnets temaer

 • Klinisk perspektiv på sykepleievitenskap
 • Sykepleie - fag, profesjon, disiplin og vitenskap
 • Den kliniske sykepleievitenskapens innhold og struktur
 • Sykepleieteori og erfaringskunnskap knyttet til akutt/kritisk og kronisk syke pasienter.
 • Kunnskapsnivåer og kunnskapsformer i klinisk sykepleie Forholdet mellom klinisk sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsområder Forholdet mellom klinisk sykepleievitenskap og sykepleietjeneste:
 • Klinisk sykepleievitenskap som grunnlag for evaluering og endring av sykepleietjeneste og utdanning
 • Utvikling av forskningsmiljøer i praksis, ledelse og utdanning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, individuell IKT-basert veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Individuell hjemmeksamen
 • Muntlig presentasjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 individuelle skriftlige innleveringer ("individuelle studieplaner")
 • Deltagelse i sykepleiefaglig veiledning i gruppe 3 samlinger

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Erstatter

Videreutdanning i klinisk sykepleie, emne 2.2 og 3.1