Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie
2009-2010 - SPL4171 - 5sp

Forutsetter bestått

SPL4111 Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Viser god oversikt over ulike vitenskaplige paradigmer
 • Har kunnskap om begreper relatert til forskningsbasert kunnskap og forskningsbasert sykepleie
 • Kan gjennomføre systematisk litteratursøk og opprette en søkeprotokoll
 • Kan utføre kritisk granskning og vurdering av vitenskapelige artikler -kvantitative og kvalitative studier
 • Knytter kunnskapsbasert klinisk sykepleie til ulike vitenskapelige paradigmer
 • Har kunnskap om hvordan forskningsbasert kunnskap kan anvendes i sykepleie

Emnets temaer

 • Vitenskap, fag, disiplin og profesjon
 • Ulike vitenskapsfilosofiske paradigmer
 • Sykepleievitenskapens kunnskapsutvikling innenfor ulike paradigmer
 • Metodologiske overveielser
 • Begrepsavklaringer relatert til forskningsbasert kunnskap og forskningsbasert sykepleie
 • Utvikling av forskningsspørsmål
 • Kildesøk og opprettelse av søkeprotokoller
 • Kritisk analyse av vitenskapelige artikler

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen over to uker

Muntlig presentasjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i basisgrupper og seminarer gjennom hele perioden

Læremidler

 • Nordtvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B. og Reinar, L.M. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund
 • Nortvedt, P., Grimen, H. (2004) Sensibilitet og refleksjon: Filosofi og vitenskapsteori for helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk