VAR-teknikk
2009-2010 - BYG3151 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon.

Etter fullført emne skal studenten kunne være i stand til:

  • Beskrive hovedkomponentene i et vannbehandlingssystem og vurdere disse i henhold til drikkevannskilde.
  • Beskrive hovedkomponentene i et avløpssystem og vurdere disse i forhold til avløpets sammensetning
  • Beskrive metoder for behandling og bruk av slam
  • Beskrive hovedkomponentene i et renovasjonssystem og alternative behandlings- og disponeringsmetoder for avfall
  • Finne fram i og bruke eksisterende lovverk innenfor de ulike fagområdene
  • Kunne beskrive hovedprinsippene i et program for miljøsertifisering

Emnets temaer

  • Vannforsyning: Valg av drikkevannskilde og aktuelle renseteknologier for drikkevann
  • Avløpshåndtering: Definisjoner av ulike typer avløp, rensing av kommunalt avløpsvann (mekanisk, kjemisk og biologisk rensing), resipientforhold, slamproduksjon, slambehandling og slamdisponering
  • Renovasjon: Innsamling, behandling og sluttdisponering av avfall
  • Miljøsertifisering
  • Aktuelle lover og forskrifter

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

  • Gruppebasert semesteroppgave
  • Tre befaringer

Læremidler

  • J. R. Mihelcic, J. B. Zimmermann, “Environmental engineering – fundamentals, sustainability, design”, ISBN-13 978-0-470-16505-8, John Wiley & Sons, Inc, (2010)
  • Egne kompendier

Referanser til faglitteratur og lovverk/forskrifter oppgis under hvert tema. Dette vil blant annet inkludere:

    • Lovverk og forskrifter: forurensningsloven, avfallsforskriften, gjødselvareforskriften, forurensningsforskriften, produktkontrolloven mv
    • Henvisning til ulike veiledere fra miljømyndighetene
    • Folkehelseinstituttet. Vannforsyningens ABC (www.fhi.no)
    • H. Ødegård, S. Østerhus, E. Melin, ”Optimal desinfeksjonspraksis, fase 2”, Rapport Norsk Vann 169, (2009)
    • Plastindustriforbundet. DnP - Et oppslagsverk til rørverdenen (http.//www.pif.no/dnp/presentasjon/)
    • Vollen, Ø. 1989. Kommunalteknikk 2. vann og avløp. Yrkesopplæring i.s. ISBN 82-585-0595-5
    • Ødegaard, H. 1992. Rensing av avløpsvann. Tapir forlag. ISBN 82-519-1109-5
    • NORVAR. Kunnskapsbase slam (www.norvar.no)
    • Christensen, T.H. 1998. Affaldsteknologi. Teknisk forlag. ISBN 87-571-2148-6

Erstatter

BYG 1221 VAR-teknikk introduksjon