Kartlegging
2009-2010 - GEO2132F - 5sp

Anbefalt forkunnskap

GEO1151 GIS Intro I (kan tas parallelt)

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kjenne til de mest sentrale datafangstmetodene for landkartlegging og kunne vurdere kvaliteten og bruksområdene til de ulike metodene. Studentene skal i tillegg til teoretiske kunnskaper mestre enklere praktiske ferdigheter i bruk av geografiske data til landkartlegging.

Emnets temaer

 • Grunnleggende fotogrammetri, stereofotogrammetri, fotogrammetrisk feltarbeid, flyfotografering, flyplanlegging, aerotriangulering og blokkutjevning
 • Fotogrammetrisk geodataregistering/produksjon, utstyr og metoder (autograf, analytt, DFA)
 • Flybåren laserskanning
 • Bakkebasert laserskanning
 • Ortofoto
 • Standard for kart og geodata, kontroll av geodata
 • Fjernanalyse
 • Pictometri

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning (teller 60%)
 • Muntlig, individuell utspørring (teller 40%)
 • Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= 3 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 60% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 60%.

Muntlig utspørring kan eventuelt arrangeres via nett.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Læremidler

 • Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006, ISBN 13: 978-82-412-0617-7
 • Statens Kartverk (2003): Standarden Kart og geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 • Statens Kartverk: Standard for kontroll av geodata, tilgjengelig fra http://www.statkart.no/
 • Fotogrammetri for landmålere, Dag Norberg
 • Diverse utdelt materiell/notater