Fordypning i klinisk spesialitet, del 1- Medisinske og naturvitenskapelige emner
2010-2011 - AIO022O - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:
• ha inngående kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte som grunnlag for det infeksjonsforebyggende arbeidet som operasjonssykepleier
• ha kunnskap om pasienters forsvar mot infeksjoner, resistensutvikling og antibiotikabehandling
• ha kunnskap om hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos operasjonspasienten
• ha kunnskap om grunnleggende tiltak innen infeksjonsmedisin og intensivmedisin

Emnets temaer

Emnet omfatter utvalgte temaer hentet fra Rammeplan for videreutdanning i operasjonssykepleie, delemne 2a,2b, 2c og 2d, jfr Fagplan og Temahefte 5B-O Fordypning i klinisk spesialitet. Medisinske og naturvitenskaplige emner. Operasjonssykepleie.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Simulering i klinikklab
  • Basisgrupper

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern+Ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp innen utgang av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

Individuell passeringstest farmakologi, flervalgstest som forutsetter minst 70 % riktig svar

Læremidler

Litteraturliste i Temahefte 5B-O Fordypning i klinisk spesialitet. Medisinske og naturvitenskaplige emner. Operasjonssykepleie.

Erstatter

AIO0210 Mikrobiologi og infeksjonsmedisin med farmakologi og patofysiologi