Fordypning i klinisk spesialitet, del 2
2010-2011 - AIO024 - 15sp

Forutsetter bestått

 • For intensiv og anestesi: AIO023IA: Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige emner, del 1
 • For operasjon: AIO022O: Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige emner, del 1

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

 • ha generell kunnskap innenfor sykepleie til akutt kritisk syke pasienter, og dybdekunnskap innenfor eget spesialområde
 • kunne tilegne seg og anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • kunne arbeide selvstendig med problemløsning på grunnlag av faglige kunnskaper
 • kunne anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen faglig praksis
 • kunne beherske skriftlig framstilling av problemstillinger og drøfte med bakgrunn i kunnskapbasert praksis

Emnets temaer

Inkluderer hovedemnene fra AIO-utdanningene:

Hovedemne 1: Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner.

Hovedemne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner.

Hovedemne 3: hhv. Anestesi-, Intensiv- eller Operasjonssykepleie, fag og yrkesutøvelse (jmfr. Rammeplanene)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Øvelser og simulering i Klinikk laboratoriet
 • Klinisk praksis

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen, 1 uke

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern+ ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny hjemmeeksamen settes opp innen utgangen av neste semester.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent rapport, Prosjekt kunnskapssbasert praksis
 • Godkjent flervalgstest med minimum 70% riktig besvarelse:
  • Intensivsykepleierutdanning: intensivmedisin og behandling med aktuelle medikamenter innen intensivmedisin
  • Anestesisykepleierutdanning: anestesiologi med aktuelle medikamenter innen anestesiologi
  • Operasjonssykepleierutdanning: anatomi og kirurgi

Erstatter

AIO017Spesialsykepleie- fag- og yrkesutøvelse

Supplerende opplysninger

 • Retningslinjer for flervalgstest
 • Retningslinjer for Prosjekt kunnskapsbasert praksis