Lokalt utviklingsarbeid: Metodisk mangfold og praksis
2010-2011 - MHL4031 - 15sp

Forutsetter bestått

MHL4021 Vitenskapsteori og forskningsmetode i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i MHL4031.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til at studentene utvikler en grunnleggende innsikt i sammenhengen mellom verdier, prinsipper og kompetanser som ligger til grunn for helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Studenten skal tilegne seg erfaring med og kunnskap om lokalt utviklingsarbeid gjennom kontakt med eksisterende prosjekter.
Studentene skal få redskaper til å analysere prosjekter og metoder for utviklingsarbeid med hensyn til hvilke perspektiver, verdigrunnlag og kunnskapssyn de bygger på. Studentene skal videreutvikle sitt engasjement og sine personlige vurderinger av hva som er godt lokalt utviklingsarbeid og utdype sin forståelse for hva som kan utgjøre utfordringer og hindringer for vellykkede prosjekter.

Emnets temaer

  • Empowerment
  • Prosjektanalyse og evaluering
  • Helsekonsekvensutredning
  • Dialog, samhandling og veiledning
  • Nettverksarbeid
  • Helsekommunikasjon

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ekskursjoner, forelesninger, gruppearbeid, deltagerstyrte seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen med utarbeidelse av en prosjektevaluering (50%)
  • Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)
  • Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Seks diskusjonsinnlegg