Masteroppgave i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
2010-2011 - MHL4901 - 30sp

Forutsetter bestått

MHL4051 Implementering av lokalt utviklingsarbeid må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i MHL4901.

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til at studenten kan forholde seg kritisk, analytisk og systematisk til vitenskapelig arbeid, anvende forskningsetiske prinsipper og gjennomføre et vitenskapelig arbeid.

Emnets temaer

Emnet omfatter et vitenskapelig arbeid med utgangspunkt i det lokale utviklingsarbeidet fra emne 5 og 6. Det gis individuell veiledning i tilknytning til arbeidet. Mastergradsoppgaven skal basere seg på en systematisk undersøkelse med empirisk forankring og bygge på kunnskap ervervet i alle tidligere emner.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Arbeidet med mastergradsavhandlingen strekker seg over studiets to avsluttende semestre. Det vil bli arrangert oppgaveseminar under fellessamlingene hvor en fokuserer på både metodiske og teoretiske spørsmål og der det legges vekt på at studenten deler erfaringer og bidrar til utvikling av medstudenters kompetanse. Vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål vil bli knyttet til lærestoff presentert tidligere, samtidig som en bidrar til fordypning på områder som er aktuelle for studentene. Teoretisk vil det bli lagt vekt på kunnskap med aktualitet som referanserammer og forklaringsmodeller for de problemstillinger studentene arbeider med i sine mastergradsprosjekt

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Individuell skriftlig mastergradsavhandling. Omfanget på avhandlingen skal være ca. 21.000 – 25.000 ord (ca. 60-70 sider) (90%)
  • Individuell muntlig posterpresentasjon (10%)
  • Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av en ekstern og en intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Tolv diskusjonsinnlegg. Veiledning og deltagelse i oppgaveseminarer i tilknytning til det selvstendige arbeidet er obligatoriske studiekrav.