Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
2010-2011 - PRU1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • Forklare grunnleggende prinsipper for utøvelse av sykepleiehandlinger, og gjennomføre disse forsvarlige.
  • Gjennomføre grunnleggende sykepleiehandlinger med nøyaktig utførelse.
  • være bevisst hendene som formidlingskanal
  • være kjent med prinsipper for utøvelse av grunnleggende sykepleiehandlinger
  • være kjent med simulering som metode

Emnets temaer

Ferdighetstrening i form av arbeids- og forflytningsteknikk, hygieniske prinsipper, sengeredning, assistanse ved personlig hygiene, tilrettelegging av måltid/munnstell, assistanse ved toalettbesøk, observasjon av puls/blodtrykk/temperatur/respirasjon, førstehjelp/basal hjerte-lungeredning, injeksjoner- subcutane og intramuskulære og kateterisering av kvinner.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering, Refleksjon i grupper, erfaringslæring.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Passeringstest (vurderes av lærer). Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringstesten vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon vil bli tilrettelagt få dager etter ordinær passeringstest.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert deltagelse i praksisrettet undervisning. Dette innebærer aktiv deltagelse som pasient og sykepleier der dette inngår i simuleringen og passeringstesten.
  • 3 obligatoriske skriftlige oppgaver.

Læremidler

Ang. læremidler: se undervisningsplan for studieenhet 1. Litteraturliste klar innen 1. juli 2010.
PPS - Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten, en digitaldokumentasjonsdatabase med tilgang via Fronter

Erstatter

PRU1001