Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 og 3
2010-2011 - PRU2002D - 5sp

Forutsetter bestått

PRU1002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

Anbefalt forkunnskap

Undervisning, pensumlitteratur, praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) og erfaringslæring i studieenhet 2 og 3.

Forventet læringsutbytte

Studenten har erfaring med gruppedynamikk.
Studenten har handlingsberedskap med tanke på å møte den selvmordstruede pasienten.
Studenten har kjennskap til de juridiske rammer for utøvelse av psykiatrisk sykepleie.
Studenten har kunnskaper om og gjennomfører sykepleieprosedyrer på en nøyaktig og forsvarlig måte.

Emnets temaer

Gruppedynamikk, selvmordsproblematikk, forskrifter til lov om psykisk helsevern.
Enteral- og parenteral ernæring, anestesimetoder og epiduralkateter, sårbehandling, suturer og dren, BHLR, førstehjelp øvelse, O2-behandling og sug, perifert venekateter, infusjoner og infusjonspumper, forflytningsteknikk, sentralt venekateter, blodsukkermåling, blodprøvetaking, simulering av en situasjon fra praksis i kommunehelsetjenesten.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid/praktisk test (vurderes av lærer).
Ca. 1/3 av studentene blir trukket ut til å gjennomføre passeringstest i forkant av hver praksisperiode
i studieenhet 2. Passeringstest må være bestått før studenter får begynne i veiledet praksis.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Passeringtest vurderes av lærer. Ved ikke-bestått, vil to lærere vurdere studenten ved kontinuasjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli tilrettelagt for at studenten kan gå opp inntil 3 forsøk før oppstart i praksis. Studenter som da ikke har bestått, må utsette veiledet praksis og ta passeringstesten opp igjen neste gang den gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Laboratoriearbeid
  • Dokumentert deltagelse
  • Studie- og gruppeoppgaver

Læremidler

* Se litteraturliste i undervisningsplanen studieenhet 2. PPS - Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, en elektronisk dokumentasjonsdatabase med tilgang via Fronter.