Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi
2010-2011 - RAD1021 - 25sp

Forventet læringsutbytte

Mikrobiologi

· beskriver de vanligste mikroorganismene, deres forekomst, formering og hvordan deres forekomst kan reduseres/tilintetgjøres

· forklarer mikrobiologi, smittekjeden, epidemiologi, etiologi og symptomer

· beskriver sykehusinfeksjoner

Anatomi, fysiologi og biokjemi

· beskriver organers beliggenhet i forhold til hverandre

· navngir anatomiske navn på strukturer og organer i forhold til ulike plan (sagitalt, aksialt og coronart) på røntgenbilder og anatomiske modeller

· relaterer anatomiske navn på strukturer og organer ved hjelp av palpasjon (topografisk)

· forklarer kroppens oppbygning og ulike organsystemers fysiologi for: celler og vev, nervesystemet, sansene, det endokrine system, skjelettsystemet, musklene, sirkulasjonssystemet, blodet og immunforsvaret, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, temperaturreguleringen, urinveisystemet og forplantning

· gjengir biokjemiske prosesser

Introduksjon til radiografi

· forklarer hvordan røntgenstråler dannes og hvilke faktorer som påvirker strålekvalitet og strålekvantitet

· forklarer vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie

· benytter prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell

· benytter enkle prinsipper for å minimalisere stråledose til pasient

· gjengir dosegrenser for yrkeseksponering

· beskriver biologiske effekter i vev og forskjell på deterministiske og stokastiske effekter

· beskriver hva vitenskap er og vitenskapens betydning for utviklingen av radiografifaget

· kjenner til og bruker ulike metoder for innhenting og bearbeiding av data, gjennom bruk av bibliotek og litteratursøk i databaser

· viser kritisk vurdering av kilder

· gjengir etiske teorier og ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn

· beskriver hvordan man kommuniserer og samhandler med pasienter i ulike aldre og situasjoner

· utviser et helhetlig syn på mennesket, og respekt for menneskets integritet og rettigheter

· har grunnleggende kunnskaper om etikk og kommunikasjon som er relevante i samhandling med pasient og pårørende

· anerkjenner og verdsetter yrkesetiske verdier og prinsipper og etterlever de plikter som følger av taushetsløftet

· gjengir helse- og sosialsektorens oppbygning og beskriver beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå

· beskriver oppbygning av skriftlige arbeider innen høyere utdanning

· gjenkjenner utfordringer i kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient med ulik bakgrunn og kultur

· viser interesse for oppøver evne til samarbeid og konfliktløsning gjennom arbeid i grupper

· opparbeider hensiktsmessige læringsstrategier og har innsikt i utdanningens pedagogiske metoder

· deltar aktivt i egen og andres læringssituasjon

· definerer helsearbeiderrollen

· kjenner til radiograffagets historie og beskriver radiografens yrkesfunksjon og ansvarsområder

· beskriver radiografifagets ulike modaliteter og deres bruksområder

· forklarer oppbygging og funksjon av utstyr / laboratorium for skjelettrøntgen

· har kjennskap til datamaskinens oppbygging og virkemåte

· behersker bruk av PC som verktøy med tilhørende standard applikasjoner som for eksempel operativsystem (Windows), Fronter, MSOffice, e-mail og vanlige filformater

· kjenner til teknologiens muligheter og begrensninger innen helsetjenesten, likeså forholdet mellom teknologi og menneske

· beskriver det digitale bildets oppbygging og foretar enkel bildebearbeiding

· er deltagende ved framstilling av røntgenbilder ved hjelp av bildeplatesystemer

· har kjennskap til bildediagnostisk historie og utvikling

· bruker høgskolens røntgenlaboratorium selvstendig (etter gjennomført sikkerhetsopplæring) og gjennomfører en enkel røntgenprosedyre på fantom

Emnets temaer

Digital eksamen (Multiple choice) i mikrobiologi:

 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Mykologi
 • Protozoer
 • Patogenitet
 • Smitte og smittespredning
 • Normalflora
 • Hygieniske prinsipper

4 - timers skriftlig eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi:

 • Nomenklatur
 • Topografisk anatomi
 • Cellens oppbygging og funksjon
 • Nervesystemet og sansene
 • Det endokrine system
 • Skjelettsystemet og musklene
 • Sirkulasjonssystemet
 • Blodet og immunforsvaret
 • Respirasjonssytemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Temperaturreguleringen
 • Urinveissystemet
 • Forplantning

Mappe - introduksjon til radiografi (obligatorisk arbeidskrav):

 • røntgenstrålers danning
 • strålekvalitet
 • strålekvantitet
 • vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
 • strålevern
 • strålebiologi
 • vitenskapsteori
 • etikk
 • kommunikasjon
 • menneskesyn
 • helse og sosialpolitikk
 • samarbeid og konfliktløsning
 • pedagogikk
 • radiografrollen og historie
 • IKT
 • Rtg - apparatets oppbygning og funksjon

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, disseksjon, laboratorieøvelser og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Mikrobiologi: en time digital eksamen multiple chioice (teller 10%)
 • Anatomi/fysiologi/biokjemi: fire timers skriftlig eksamen (teller 90%)
 • Hver av delene må bestås separat, samt at obligatorisk arbeidskrav må være godkjent.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern+intern sensor sensurerer alle oppgaver på 4-timers skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og digital eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen hjelpemidler ved eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Introduksjon til radiografi: mappevurdering. Studentene leverer gruppevis en mappe, som består av 2-4 skriftlige arbeider, innen fagområdet introduksjon til radiografi. Mappen må være "godkjent" for at emnet skal være bestått.

Læremidler

En full oversikt over ressurslitteratur finnes på HIGs - hjemmesider http://www.hig.no/hos/seksjon_radiografi/bachelor_i_radiografi/litteraturlister

Erstatter

RAD1002

Supplerende opplysninger

Bestått eksamen i RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi er en forutsetning for at studenten skal kunne gå ut i veiledet praksis.