Basiskunnskap i radiografi
2010-2011 - RAD1031 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 og 2, RAD1021 og RPR1011.

Forventet læringsutbytte

Skoleeksamen

· gjør rede for faktorer som påvirker retning og størrelse av spredt stråling

· gjør rede for ulike beskyttelsestiltak for personell ved ulike prosedyrer

· foretar enklere målinger av pasient- og spredt stråling vha ionekammer og halvledere

· beskriver sammenheng mellom eksponeringsparametre og pasient- og personelldose

· redegjør for dosefordeling i vev

· redegjør for den inverse kvadratloven

· gjør rede for strålens vekselvirkning med materie

· gjør rede for sammenhengen mellom stråle-kvalitet/ kvantitet og bildedeteksjon

· anvender fysiske prinsipper ved ulike undersøkelser (eksponeringsteknikk)

· gjør rede for røntgenapparatets oppbygning og funksjon

· gjør rede for oppbygning og virkemåte av bildeplatesystemer (Computed Radiography, CR) og Direct Digital Radiography (DR)

· forklarer røntgenbildets dannelse

· forklarer bildekvalitet i forhold til dose og teknisk/ fysiske aspekter

· bruker bildediagnostisk utstyr på en ansvarlig måte med tanke på å minimalisere stråledose til pasient

· kjenner til bildetekniske utfordringer relatert til ulike aldersgrupper og problemstillinger

· velger optimale tekniske innstillinger for skjelett- og thoraxundersøkelser

· forklarer strålehygieniske prinsipper (ALARA)

· har kunnskaper om hvordan man dokumenterer og kvalitetssikrer eget arbeid

· beskriver rutiner for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet ved gjennomføring av en radiologisk undersøkelse

· beskriver kvalitetssikring av arbeidet i praksisfeltet, og hvilke rutiner som gjelder for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet

· beskriver prosedyrer, bildekriterier og pasientivaretakelse tilknyttet generell radiografi

Hjemmeeksamen

· har innsikt i yrkesetiske utfordringer radiografen kan møte ved undersøkelse av pasienter med kronisk og/eller livstruende sykdom

· identifiserer etiske utfordringer knyttet til møtet med pasienter, barn og pårørende

· har innsikt i menneskets psykologiske og sosiale utvikling

· angir sosiale rollers betydning

· har kunnskap om stress, mestring og kriser

· gjenkjenner hovedretningene innen læringspsykologi, motivasjon, sosialpsykologi og helsepsykologi, og kan bruke denne kunnskapen i møte med pasienten

· har innsikt i menneskers grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov

· beskriver utfordringer som pasienten opplever i forhold til sin sykdom

· presenterer en definisjon av somatisk sykdom og helsebegrepet

· angir sykdomsfremkallende faktorer

· forklarer generell patologi (grunnleggende fellestrekk ved sykdom) ved cellepatologi, neoplasi, kroppens forsvarsverk/betennelse, sirkulasjonsforstyrrelser

· gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, skjelettsystemet og autoimmune sykdommer med høy prevalens i befolkningen

· beskriver ulike grupper av legemidler, herunder også kontrastmidler

· beskriver administrasjonsformer, dosering, indikasjoner og kontraindikasjoner, interaksjoner, virkninger og bivirkninger (farmakodynamikk), juridiske aspekter, farmakokinetikk

· behersker medikamenthåndtering

Emnets temaer

Emnet består av to deleksamener.

Deleksamen 1: skoleeksamen: Strålefysikk, strålevern, strålebiologi, apparatlære, bildeframstilling, bildebehandling, bildeanalyse, radiografi (teller 70 %)

Deleksamen 2: individuell hjemmeeksamen: etikk, kommunikasjon, psykologi, sykdomslære, farmakologi og kontrasmiddellære (teller 30 %).

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet anvender PBL som sin pedagogiske metode. I tillegg til gruppearbeid inngår følgende metoder i dette: forelesninger, lab`øvelser, selvstudie, oppgaveløsning og seminarer.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Emnet består av to delemner:

  • del 1 er en 4 timers skoleeksamen som teller 70% av karakteren
  • del 2 er en ukes individuell hjemmeeksamen som teller 30 % av karakteren. Det gis inntil 1 time veiledning på oppgaven.

Hver av delene må bestås separat.
Ved ikke bestått på deler av eksamen må kun den del som ikke er bestått tas opp igjen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Del 1 skriftlig eksamen sensureres av intern sensor, samt at ekstern sensor vurderer oppgavetekst og sensurerer alle skoleeksamensoppgavene. Del 2 hjemmeeksamen sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Den delen av eksamen som vurderes til ikke bestått må kontinueres før eksamen vurderes til bestått.
Del 1: Skriftlig eksamen 4 timer kontinueres.
Del 2: Ny hjemmeeksamen leveres innen fastlagt frist. Det gis ikke veiledning på kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modul 1 og 2

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside http://www.hig.no/hos/seksjon_radiografi/bachelor_i_radiografi/litteraturlister.

Erstatter

RAD1011

Supplerende opplysninger

Denne eksamen i basiskunnskap i radiografi (RAD1031) må være bestått for at studenten skal kunne melde seg opp til eksamen i radiograffaglige emneområder RAD2011.