Radiograffaglige emneområder
2010-2011 - RAD2011 - 15sp

Forutsetter bestått

  • RAD1031 Basiskunnskap i radiografi
  • Praksis 1 (RPR2031 eller RPR2041)

Anbefalt forkunnskap

Modul 1-3 (RAD1021, RPR1011, RAD1031).

Forventet læringsutbytte

· gjør rede for aktuelle symptomer, undersøkelsesmetoder, behandling og prognose knyttet til sykdommer i gastro-intestinaltraktus, nyrer- og urinveiene med høy prevalens i befolkningen

· gjør rede for sykdommer relatert til gjennomlysningsundersøkelser

· angir ulike typer kontrastmiddel og deres bruksområder ved gjennomlysningsundersøkelser, CT- og MR-undersøkelser

· skjelner kontrastmidlers kjemiske oppbygning

· forklarer kontrastmidlers indikasjoner/ kontraindikasjoner, virkninger, bivirkninger, interaksjoner, dosering og administrering.

· forklarer ulike prinsipper for bildedeteksjon

· redegjør for ulike prinsipper for måling av stråling

· Kjenner til relevant lovverk, forskrifter og avtaler som regulerer bruk av stråling. Kjenner til pasientrettighetsloven og helsepersonelloven og hvordan lovverket regulerer yrkesutøvelsen.

· Kjenner til profesjonalisering i helse- og sosialsektoren og ulike aktørers roller.

· Kjenner til relevante lover, lovgrunnlag og rettsikkerhet i forhold til datasystemer. Kjenner til korrekt håndtering av sensitive opplysninger om pasienten i henhold til gjeldende lovverk.

· har kunnskaper om hvordan du bearbeider egne reaksjoner og følelser

· gjør rede for utfordringene som pasienten opplever i forhold til sin sykdom i møte med helsesektoren

· ivaretar pasientens vern om fortrolige opplysninger og behandler alle pasienter likeverdig uavhengig av kjønn, alder, kultur, religion, status og helsetilstand.

· gjør rede for grunnleggende prinsipper for CT

· beskriver dosefordeling ved CT og hvilke parametere som påvirker dosen til pasienten

· beskriver stråledoser ved CT i forhold til konvensjonell røntgen

· forklarer CT-bestanddeler, ulike CT–maskiner, virkemåte og historie

· forklarer gjennomlysnings-apparaturens bestanddeler, virkemåte og historie

· beskriver prinsipper og komponenter for datanettverks oppbygning og funksjon

· beskriver lagring og videreformidling av digitaliserte bilder og informasjon, herunder

- RIS – Radiological Information System

- HIS – Hospital Information System

- PACS – Picture Archiving and Communication Systems

- DICOM – Digital Imaging and Communication in Medicine

- EPJ – elektronisk pasientjournal

- Standarder for informasjonsoverføring og bildelagring

· har kjennskap til sikker behandling av sensitiv informasjon inkl. relevante lover, lovgrunnlag og rettssikkerhet i forbindelse med elektroniske datasystemer

· har kjennskap til datakompresjon av bilder

· forklarer prinsippene for og foretar grunnleggende manipulering (window width og window level), behandling og analyse av digitale bilder for optimal presentasjon

· kjenner til tekniske parametere for bildekvalitet, inkl. grunnleggende bildestatistikk

· vurderer forholdet mellom bildekvalitet og stråledose

· bruker optimal eksponeringsteknikk for gjennomlysningsundersøkelser

· forklarer og benytter ulike metoder og teknikker for å optimalisere bildekvaliteten i en undersøkelse

· har kunnskap om bildefremstilling på CT: algoritmer, tekniske parametre, enkle rekonstruksjoner (MPR, MIP)

· gjør rede for sentrale begreper innenfor CT-teori (Hounsfield Units, etc.)

· forklarer grunnleggende prinsipper og prosedyrer for kontrastundersøkelser

· gjør rede for radiografens rolle ved gjennomføring av gjennomlysningsundersøkelser

· forklarer de ulike organers morfologi, og gjenkjenner normale og patologiske tilstander ved CT og gjennomlysning

· ivaretar pasientsikkerhet i forhold til pasientens tilstand ved CT og gjennomlysning

· forklarer bruk av kontrastmidler ved CT

· kjenner til radiografens rolle ved traumer på CT

· kjenner til forskjellige protokoller på CT og hvorfor disse velges

· forstår viktigheten av å dokumentere og kvalitetssikre eget arbeid

· kjenner rutiner for dokumentasjon, kontroll og vern av pasientens sikkerhet

· dokumenterer og kvalitetssikrer eget arbeid

· kjenner til radiograffaglig dokumentasjon knyttet til CT undersøkelser. Rutiner for kontroll og vern

Emnets temaer

Sykdomslære, kontrastmiddellære, strålefysikk, apparatlære, bildeframstilling, bildebehandling og analyse, metodiske prinsipper, informasjonsteknologi, kvalitetsutvikling, Stats og kommunalkunnskap, psykologi, etikk.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Radiografutdanningen ved HiG benytter PBL som pedagogisk metode. I tillegg til basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, selvstudie, lab-øvelser, seminar.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

1 ukes hjemmeeksamen i gruppe. Det gis inntil 1 time veiledning per gruppe.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres etter seksjonens eksamensplan. Ved kontinuasjon leverer studentene ny oppgave innen fastlagt frist. Det gis ikke veiledning på kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte i modul 3.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved HiG har ikke pensumlitteratur. En oversikt over oppdatert ressurslister ligger på høgskolens hjemmeside.

Erstatter

Deler av RAD1011