Onkologi og tilhørende modaliteter
2010-2011 - RAD3011 - 15sp

Forutsetter bestått

  • RAD1021 - Naturvitenskaplige emneområder og introduksjon til radiografi
  • RAD2021 CT og MR
  • Praksis 1, 2 og 3 (RPR2031, RPR2041, RPR2051).

Anbefalt forkunnskap

Modulene 1 - 7.

Forventet læringsutbytte

• beskriver brystets anatomi, og brystets utvikling
• forklarer lymfesystemets oppbygning og funksjon i kroppen
• forklarer kreftcellens utvikling og spredningsmekanismer
• forklarer tumorklassifisering og hovedgrupper av maligne sykdommer
• redegjør for epidemiologi og klinisk stadieinndeling
• forklarer ulike kreftsykdommer generelt med spesiell fokus på ca mammae, ca pulm, ca colon og ca prostata
• beskriver hvilke tilstander som egner seg til utredning ved hjelp av scintigrafi, hvor nukleærmedisinske undersøkelser har høy sensitivitet
• gjør rede for sykdommer som utredes ved mammografi-, PET/PETCT- og nukleærmedisinske undersøkelser
• beskriver oppbygging, produksjon og ulike virkemåter ved radiofarmaka innen nukleærmedisin og PET/PETCT
• forklarer arbeidsrutiner på hot-lab
• beskriver prinsipper for kontroll av fremstilling og kontaminering på hot-lab
• forklarer klinisk strålebiologi og hvordan denne kunnskapen utnyttes i strålebehandling
• beskriver generelle og spesielle bivirkninger og senskader ved stråleterapibehandling, og hvilke tiltak som kan settes inn
• beskriver ulike former for dokumentasjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring av stråleterapi
• redegjør for stråleverntiltak ved stråleterapi
• forklarer ulike former av brachyterapi
• redegjør for beskyttelsestiltak innen nukleærmedisin ved ulike isotoper
• forklarer spesielle forhold vedrørende strålevern ved PET/PETCT
• forklarer beskyttelsestiltak ved hjemsending av pasient etter nukleærmedisinske terapibehandlinger
• beskriver strålevernlovgivning og retningslinjer ved bruk av radioaktive isotoper
• har kunnskap om mammografiscreening og klinisk mammografi, og antatt nytteverdi, sett i lys av forebyggende helsearbeid i et samfunnsperspektiv
• har kunnskap om pasientrollen for den friske kvinnen
• har et bevisst forhold til kost – nytteverdi ved forbyggende tiltak som masseundersøkelser, samt helsepolitiske prioriteringer i samfunnet
• har oversikt over helse og sosialsektoren og beslutningsprosesser på kommunalt, regionalt og statlig nivå innenfor aktuelt fagfelt
• kjenner radiografens/stråleterapeutens rolle i behandlingen av kreftpasienter
• kjenner forholdet mellom offentlig og privat mammografivirksomhet
• redegjør for ulike omsorgsbehov og sykepleietiltak hos pasienten som kommer til utredning av kreftsykdommer, og strålebehandling, og kjenner til de menneskelige faktorene som bør være til stede for å kunne yte profesjonell omsorg
• kjenner til hvilken informasjon pasientene og pårørende får ved en stråleterapiavdeling
• har kjennskap til pasientens tilstand med henblikk på å observere, identifisere og følge opp forandringer samt redegjøre for pasientrollen og tilhørende angst, smerte og endret livskvalitet ved kreftsykdommer.
• viser innsikt i generelle og spesielle bivirkninger og komplikasjoner ved gjennomføring av undersøkelser, og stråleterapibehandling og hvilke tiltak som kan settes inn
• har kjennskap til barn og stråleterapi
• forklarer medisinsk fysikk i stråleterapi knyttet til ulike behandlingsopplegg (energier, fraksjoner, doser, målvolum, risikoorganer, doseplan, osv.)
• forklarer utstyr som benyttes ved ekstern og intern stråleterapi
• beskrive prinsippene for syklotron og produksjon av isotoper til PET
• forklarer nukleærmedisinsk apparatur (PET, PET/CT, SPECT, gammakamera)
• forklarer mammografiapparatur (digitale og analoge) og utstyr
• kjenner til dannelse og bearbeiding av bildedata fra PET, PET/CT, SPECT, gammakamera
• forklarer hvordan humanfysiologiske prosesser kan avbildes ved hjelp av radioaktive isotoper
• kjenner til metoder for dataassistert analyse av bildedata (Computer Aided Radiology / Diagnosis)
• forklarer mammografiscreening og klinisk mammografi, samt radiografens rolle og arbeidsoppgaver i forhold til dette
• forklarer forberedelser og eventuell etterbehandling forbundet med nukleærmedisinske metoder
• forklarer komplikasjoner og bivirkninger som kan oppstå ved gjennomføring av nukleærmedisinske undersøkelser
• beskriver pasientens gang gjennom stråleterapiavdelingen fra CT, fiksering, planlegging, simulering og behandling og hva de ulike leddene behandlingen innebærer
• forklarer begrepene kurativ og palliativ strålebehandling og hva de ulike behandlingene innebærer
• optimaliserer nukleærmedisinske prosedyrer med utgangspunkt i den individuelle pasient
• kjenner rutinene for kvalitetskontroll ved offentlig mammografiscreening
• kjenner til PGMI - systemet (Perfekt – God – Moderat - Inadekvat)
• kjenner til ulike former for dokumentasjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring innen stråleterapi og nukleærmedisin
• kjenner melderutiner innen stråleterapi

Emnets temaer

Onkologi, farmakologi, strålebiologi og strålevern, yrkesetikk, stats og kommunalkunnskap, pasientomsorg og pasientens behov, stråleterapifysikk, apparatlære, metodiske prinsipper og teknikker i stråleterapi, radiografisk bildeframstilling, kvalitetsutvikling og dokumentasjon.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Utdanningen benytter PBL som pedagogisk metode. I tillegg til basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, øvelser på sykehus, selvstudie, seminar.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Studentene skriver mappearbeider basisgruppevis. Hver gruppe får tilbakemelding fra en gruppe medstudenter. Hvert arbeid skal vurderes av opponentgruppen, og det åpnes for videre jobbing på arbeidene etter tilbakemelding fra medstudenter. Mappen i sin helhet leveres ved slutten av modulen og studentene går opp til en individuell høring. Høringen omfatter modulens læringsutbytte med utgangspunkt i mappen. Sensorene leser gjennom mappen i forkant av høringen, men det er den individuelle muntlige høringen som legger grunnlaget for vurderingen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer deltar på muntlig. Ingen ekstern sensurering.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått får studenten anledning til å levere ny mappe individuelt. Studentene får så ny individuell høring på ny mappe.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk oppmøte i modul 7.

Basisgruppene plikter å opponere på medstudenters mappeinnlevering etter fastlagt mal.

Læremidler

Bachelor radiografi har ikke pensumlitteratur. Lister over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside.

Erstatter

RAD3001