Bacheloroppgave i radiografi
2010-2011 - RAD3911 - 15sp

Forutsetter bestått

  • Alle tidligere eksamener ved radiografutdanningen unntatt mappevurdering i modul 7.
  • Alle praksisperioder unntatt praksis 5 (RPR3041) og 6 (RPR3051).
  • Godkjent oppmøte på obligatorisk undervisning i modulene 1-8.

Anbefalt forkunnskap

Modul 1 - 8.

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven:

Studenten viser innsikt i sider av radiograffaget, og ferdigheter i å utføre en større selvstendig oppgave av vitenskaplig art innen radiograffaglige emneområder. Studentene kan velge mellom ulike foreslåtte temaer. Det åpnes for at studentene kan søke om selvvalgt tema. Dette må da godkjennes av veileder.

Studentene skal:

  • vise innsikt i et avgrenset fagområde
  • vise evne til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering av eget arbeid
  • vise forståelse for arbeidsmåter som brukes i forskning og faglig utviklingsarbeid.

Emnets temaer

Kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen radiograffaglige, naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emneområder.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Utdanningen benytter PBL som sin pedagogiske metode. I tillegg til basisgrupper innebærer dette blant annet: forelesninger, selvstudie, lab-øvelser, simulering.

Det gis anledning til inntil 6 timer veiledning på oppgaven, hvorav to er forbeholdt veiledning til prosjektplanen. To timer av det totale veiledningstilbudet er obligatorisk.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i grupper på 2 - 3 studenter med muntlig individuell høring. Studentene kan søke om å skrive individuelt. Studentene har selv ansvar for danning av gruppene. Skriftlig oppgave vil gi en foreløbig bokstavkarakter. Etter muntlig høring vil karakteren kunne justeres med inntil to bokstavkarakterer. Studenter med ikke bestått skriftlig oppgave får ikke gå opp til muntlig. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt.

Oppgaven skal leveres i 2 eksemplarer. Det vil bli stilt krav om innlevering i digital form for biblioteket. Oppgavene leveres da i PDF - format på Fronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurerer alle besvarelser. Begge deltar også på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig del av oppgaven gis studenten anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester. Denne kan leveres individuelt. Det gis inntil 3 timer veiledning på kontinuasjonen. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Prosjektskisse må leveres og godkjennes innen fastgitt dato.
  • Prosjektplanen må leveres og godkjennes innen fastsatt dato. Prosjektplan må være godkjent av veileder.
  • Muntlig fremlegg (må være godkjent av faglærer). Det vil bli satt opp muntlig framlegg på våren til fastsatt dato der studentene legger fram sitt arbeid med fordypningsoppgaven så langt. Studentene vil her få tilbakemelding fra medstudenter og veilederteamet.

Læremidler

Oversikt over ressurslitteratur aktuell for oppgaven finnes på HiG`s hjemmesider. Her ligger til en hver tid oppdaterte litteraturlister for alle studiets moduler.

Erstatter

RAD3901 og RAD3902

Supplerende opplysninger

Det åpnes for at studentene kan skrive fordypningsoppgave i gruppe med studenter fra andre utdanninger ved Høgskolen i Gjøvik. Dette forutsetter at frister og krav til oppgaven gitt av Seksjon for radiografi og helseteknologi overholdes.