Veiledet praksis i abdominal ultralyd
2010-2011 - RAD8061 - 20sp

Forutsetter bestått

  • RAD8041 - Ultralydfysikk og apparatlære
  • RAD8051 - Basiskunnskap i abdominal anatomi og patologi

Forventet læringsutbytte

Mål 1:Studenten skal ha innsikt i den underliggende fysikken,anatomi og patologi, og gjennon dette kunne vise ferdigheter i å lese/tolke/gjenkjenne ultralydbildene.
Mål 2:Studenten skal etter veiledet praksis ha ferdigheter i å gjennomføre selvstendige abdominale ultralydundersøkelser.
Mål 3: Studenten skal vise gode ergomoniske arbeidsrutiner.

Emnets temaer

Normal anatomi og patologi i abdomen
Topografi
Patofysiologi
Sykdomslære
Kommunikasjon og samhandling med pasienten
Yrkesetikk
Pasientomsorg
Praktiske ferdigheter på ultralydapparat
Ergomoni

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Praksis
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Studentens praksis vurderes til bestått- ikke bestått av veileder i praksis. Studenten bør i løpet av modul 3 ha gjennomført rundt 300 ultralydundersøkelser. Etter endt praksis testes studentene i en praktisk eksamen der de gjennomfører tilfeldige valgte ultralydundersøkelser med intern og ekstern sensor tilstede.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Veileder i praksis er sensor på prasisperioden. Intern og ekstern sensor på praktisk prøve.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontuinasjon avtales med veileder og student.

Obligatoriske arbeidskrav

Praksis under veiledning

Læremidler

The Practice of Ultrasound, "A step by step guide to Abdominal scanning" ISBN 13: 9781588902801/9783131383617
Clinical Ultrasound- 3 bind " Abdominal and General Ultrasound"
ISBN:0443 061548
Ultrasound Teaching Manual,"The basic of performing and interpreting ultrasound scans"
ISBN:1-58890-279-X
Ultrasonography, "An introduction to normal structure and functional anatomy"

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i modul 3, som går over 2 semester,- vår og høst 2010 og vår 2011