Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning.
2010-2011 - RPR1011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Modul 1, RAD1021.

Forventet læringsutbytte

Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning.

· har kjennskap til grunnleggende omsorgsteori ved helseproblemer og sykdom

· opprettholder og igangsetter nødvendige behandlings- og /eller omsorgstiltak ovenfor pasienter innenfor studentens kompetanseområde, i samarbeid med annet fagpersonale

· har kunnskap og ferdigheter i relevante sykepleieprosedyrer som ivaretar hele mennesket ved helseproblemer og sykdom

· har kunnskap og ferdigheter i daglig stell av pasienter og ivaretar hygieniske retningslinjer

· har kunnskap om sykehusinfeksjoner, med vekt på årsaker og følger for pasient og samfunn.

· bruker den problemløsende metoden, og samler data om den enkelte pasient i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov

· er bevisst sitt ansvar og har kunnskap om pasientobservasjon ved helseproblemer og ulike sykdommer, samt følger opp forandringer i pasientens sykdomstilstand

· ivaretar pasientens behov for omsorg uavhengig av kjønn, aldersgrupper og kultur

· evaluerer igangsatte omsorgstiltak

· ivaretar basal førstehjelp, og har handlingsberedskap ved enklere akutte situasjoner (simulering)

· er bevisst i forhold til ergonomi og pasientforflytning

- organiserer og gjennomfører egen arbeidsdag

· beskriver og anvender grunnleggende prinsipper og prosedyrer for skjelett- og thoraxundersøkelser

· forklarer anatomiske bildekriterier ved skjelett- og thoraxundersøkelser

· forklarer spesielle utfordringer ved røntgenundersøkelser av barn

· gjenkjenner og forklarer forventede funn ved sykdommer og skader knyttet til skjelett- og thoraxundersøkelser

· lager prosedyrebok for skjelett- og thoraxundersøkelser

· forklarer radiografens rolle ved ulike situasjoner og undersøkelser som for eksempel ved skjelett- og thoraxundersøkelser, planlagte og akutte undersøkelser

· kjenner til og anvender gjeldende veileder for praktisk strålevern (”Veileder 5”)

· utfører skjelett- og thoraxundersøkelser

Multiple choice test i medikamentregning

· behersker medikamentregning

Emnets temaer

Praktisk prøve

pasientomsorg
pasientobservasjoner
den problemløsende metode

hygiene
sykepleieprosedyrer
prosedyrer i skjelettradiografi
prosedyrer i thoraxradiografi

Multiple choice test i medikamentregning

medikamentregning

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som sin pedagogiske metode. I dette inngår blant annet: gruppearbeid, forelesninger, lab-øvelser, seminar, selvstudier og øvelser i praksisfeltet.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

  • Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning. Halve kullet testes i radiografi og halve kullet i sykepleieprosedyrer. Studentene trekker fagområde når de kommer på skolen eksamensdagen. Studentene får 15 minutter forberedelsestid og gjennomføringen av den praktiske prøven tar ca 30 minutter. Studentene har lov til å benytte egenprodusert prosedyrebok i forberedelsestiden.
  • Medikamentregning testes digitalt ved multiple choice.Medikamenttest krever 100% riktig svar for å være bestått.
  • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon arrangeres etter eksamensplanen ved Seksjon for radiografi og helseteknologi

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Studentens egenproduserte prosedyrebok i sykepleie og radiografi er tillatte hjelpemidler i forberedelsestiden til den praktiske prøven.
  • Godkjent kalkulator, Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok er tillatte hjelpemidler på medikamentregningsprøven.

Obligatoriske arbeidskrav

Studentene må ha godkjent obligatorisk oppmøte på undervisningen i modul 1.

Læremidler

Bachelor i radiografi ved høgskolen i Gjøvik har ikke pensumlitteratur. En oversikt over ressurslitteratur finnes på høgskolens hjemmesider http://www.hig.no/hos/seksjon_radiografi/bachelor_i_radiografi/litteraturlister

Erstatter

RPR1001

Supplerende opplysninger

Bestått Praktisk ferdighetsprøve i skjelett/thoraxradiografi og sykepleie, samt medikamentregning er en forutsetning for at studenten skal kunne jobbe med målene i praksis. Ved ikke bestått prøve kan ikke studenten starte i veiledet praksis.