Veiledet praksis i radiologiske modaliteter praksis 5
2010-2011 - RPR3041 - 15sp

Forutsetter bestått

  • Praksis 1 - 4 (RPR2031, RPR2041, RPR2051, RPR3031).
  • RAD2011 Radiograffaglige emneområder
  • RAD2021 CT og MR
  • RAD2031 Intervensjon og ultralyd

Anbefalt forkunnskap

Modul 1-6, samt deler av modul 7 og praksis 1 - 4.

Forventet læringsutbytte

Overordnet læringsutbytte CT: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer for CT undersøkelser, bildebehandling, og kunne ivareta pasientens behov ved denne type undersøkelser.

Overordnet læringsutbytte mammografi, ultralyd og nukleærmedisin: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i undersøkelser og prosedyrer ved disse modalitetene, og skal kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte intervensjon: Studenten skal ha innsikt og ferdigheter i prosedyrer ved intervensjonsundersøkelser, pasientomsorg, bildebehandling og rutiner for steril oppdekking.

Overordnet læringsutbytte MR: Studenten skal ha innsikt og forståelse for prosedyrer og sikkerhetsrutiner ved MR-undersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte generell radiografi: Studenten skal ha ferdigheter i thorax - og skjelettrøntgen samt gjennomlysningsundersøkelser, og kunne utøve god pasientomsorg.

Overordnet læringsutbytte i stråleterapi: studenten skal ha kunnskap og ferdigheter i å planlegge og utføre strålebehandling

Læringsutbytte og vurderingskriterier er nærmere beskrevet i Praksisplan for Bachelor i radiografi

Emnets temaer

Anatomi og fysiologi.
Sykdomslære og mikrobiologi.
Farmakologi og kontrastmiddellære
Eksponeringsteknikk.
Strålevern.
Etikk.
Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider.
Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse.
Pasientomsorg¨og sykepleie.
Metodiske prinsipper og teknikker.
Apparatlære.

Kvalitetsutvikling

Universell utforming.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudier

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av praksisveileder og kontaktlærer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått praksisperiode må studenten selv kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av individuell utdanningsplan med oversikt over videre mulig studieprogresjon.

Obligatoriske arbeidskrav

All praksis er obligatorisk og fravær utover 10% gir ikke bestått praksis.

Læremidler

På høgskolens hjemmeside finnes til en hver tid en oppdatert oversikt over ressurslitteraturen.