Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
2010-2011 - SPL1003D - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha kunnskaper om:

 • menneskets anatomiske oppbygning, organer og organsystemenes normale funksjon og samspill
 • menneskets normale anatomiske og fysiologiske utvikling fra befruktning til alderdom
 • de ulike næringsstoffene og deres funksjon
 • smittespredning og generelle hygieniske tiltak
 • normalflora, smittestoffenes oppbygging og egenskaper
 • spesielle mikrober og deres egenskaper
 • hvilke problemmikrober som finnes, og om sykdommer og kroppens reaksjoner på mikrober
 • basisområdene i legemiddelregning

Emnets temaer

Anatomi, fysiologi, biokjemi, ernæring, hygiene, mikrobiologi, medikamentregning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Elektronisk flervalgstest, 2 timer i mikrobiologi/hygiene (25 %)
 • Skriftlig eksamen, 4 timer i anatomi/fysiologi/biokjemi (75 %)
 • Digital intern prøve, 2 timer i medikamentregning (vurderes til bestått/ikke-bestått). Prøven må være feilfri.
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur av besvarelsene.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig skoleeksamen og 2-timers flervalgstest

For medikamentregning; se datoer i eksamensplan

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • "Begrepsavklaring" til skriftlig eksamen
 • Kalkulator og Felleskatalog til intern prøve i medikamentregning

Obligatoriske arbeidskrav

To individuelle flervalgstester i anatomi/fysiologi/biokjemi som hver for seg godkjennes med 80 % riktig. Begge arbeidskrav må være godkjent før kandidaten får gå opp til skriftlig eksamen.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturlister klare innen 1. juli.

Supplerende opplysninger

Ved fjerde forsøk i medikamentregning kan emneansvarlig vurdere til retteleggelse av en kombinasjonstest bestående av flervalgstest og muntlig test. Etter ordinær flervalgstest, vil de som har én feil få umiddelbar mulighet til muntlig testing. Kandidater med mer enn én feil, får ikke bestått.