Sykepleiefaglig grunnlagstenkning
2010-2011 - SPL1012 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

SPL1003 og SPL1092

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten kunnskap om

 • fagets tradisjoner og verdigrunnlag,sykepleiens kunnskapssyn, kunnskapsutvikling og vitenskapelige grunnlag
 • yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og sentrale prinsipper i etikken
 • aldringens betydning for det å være syk og hjelpetrengende
 • menneskers grunnleggende behov
 • V.Hendersons og J.Travelbees teoretiske modeller i sykepleie
 • K.Martinsens tenkning om sykepleie
 • beslutningsprosessen i sykepleie
 • ulike former for sykepleiedokumentasjon

Studenten kan

 • anvende ulike databaser for kildesøk
 • er kjent med prinsippene for granskning av vitenskapelig arbeid
 • viser evne til å anvende beslutningsprosessen i sykepleie
 • har forståelse for læring, tilhørighet og identitet som grunnleggende behov
 • har et reflektert og helhetlig forhold til personen som er hjelpetrengende
 • viser evne til etisk sensibilitet og refleksjon
 • er oppmerksom på normal aldring som utgangspunkt for sykepleiefaglig tilnærming til pasienten

Emnets temaer

 • Sykepleierutdanningen og sykepleie i dagens helsetjeneste
 • Tradisjoner, verdier, kunnskapssyn og vitenskapelig grunnlag i sykepleie
 • Menneskers grunnleggende behov
 • Å være syk og hjelpetrengende
 • Sykepleiefagets grunnleggende verdier, teorier og modeller
 • Relasjonen mellom sykepleier og pasient
 • Yrkesetiske retningslinjer og etiske prinsipper

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 1 uke. Elektronisk innlevering via Fronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Studieoppgaver, individuelt og i basisgrupper
Flervalgstest

Nærmere opplysninger i Undervisningsplan for studieenhet 1.

Læremidler

Henvises her til undervisningsplanen for studieenhet 1. Litteraturliste er klar innen 1. juli 2010