Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
2010-2011 - SPL1092 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten:

 • forklarer menneskets normale psykologiske utvikling fra fødsel til alderdom
 • viser at læring, tilhørighet og identitet er grunnleggende behov
 • forklarer sosiale rollers betydning
 • anvender kunnskaper om stress, mestring og kriser
 • har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
 • gjør rede for kultur som fenomen og fokuserer på betydningen av kulturell tilhørighet og etnisk identitet
 • påviser makt som fenomen i et individ- og samfunnsperspektiv
 • beskriver velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse og velferdsstatens utvikling sammenhengende med folkehelse
 • beskriver sosiale nettverks betydning for helse og livskvalitet

Emnets temaer

 • Samspill, kommunikasjon, gruppeprosesser og konflikthåndtering.
 • Utviklings- og personlighetspsykologi.
 • Motivasjon, kriser og helsepsykologi.
 • Rammene omkring sykepleietjenesten i samfunnet.
 • Kulturelle fortolkningsrammer.
 • Tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom.
 • Makt, avmakt og myndiggjøring
 • Velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse.
 • Sosiale relasjoner og nettverk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitetssikring av eksamensoppgaven.

Intern+ekstern sensor vurderer alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon