Sykdomslære
2010-2011 - SPL2022 - 15sp

Forutsetter bestått

 • PRU 1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL 1003 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
 • SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
 • SPL 1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 • VPS 1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 • VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
 • VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
 • VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper om det medisinske og psykiatriske fagområdet og se muligheter og begrensninger i diagnostisering og behandling av sykdommer.

Studenten har kunnskaper om hva som skjer fysisk og psykisk ved feilfunksjon og sykdomsprosesser, samt når det oppstår skader/traumer.

Studenten har kunnskaper om de vanligste medisinske og psykiatriske sykdommers symptomer og behandling.

Studenten har kunnskaper om generell og spesiell famakologi.

Studenten forholder seg til ulike legemiddelformer og adminitrasjonsmåter samt retningslinjer for dosering og rekvirering av legemidler.

Emnets temaer

Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, hygiene og ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske og psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjon og gruppearbeid vil bli inkludert i bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet. Fullskalasimulering

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen 2 timer, psykiatri, (teller 33,3%)
 • Skriftlig eksamen 4 timer, somatikk, (teller 66,6%)
 • Begge deleksamener må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Skriftlig eksamen somatikk: Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst eller vurderingsform. Intern sensor vurderer besvarelsene
 • Skriftlig eksamen psykiatri: Ekstern+intern sensor vurderer besvarelsene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på begge deleksamener.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

"Bekgrepsavklaring".

Læremidler

Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.