Sykdomslære
2010-2011 - SPL2022D - 15sp

Forutsetter bestått

 • PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1
 • SPL1003 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi, hygiene og medikamentregning
 • SPL1012 Sykepleierfaglig grunnlagstenkning
 • SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
 • VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 • VPK 2002 Veiledet praksis i kirurgi
 • VPM 2002 Veiledet praksis i medisin
 • VPP 2002 Veiledet praksis i psykiatri

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper om det medisinske og psykiatriske fagområdet og se muligheter og begrensninger i diagnostisering og behandling av sykdommer.

Studenten skal ha kunnskaper om hva som skjer fysisk og psykisk ved feilfunksjon og sykdomsprosesser, samt når det oppstår skader/traumer.

Studenten skal ha kunnskaper om de vanligste medisinske og psykiatriske sykdommers symptomer og behandling.

Studenten har kunnskap om generell og spesiell farmakologi.

Studenten forholder seg til ulike legemiddelformer og administrasjonsmåter, samt retningslinjer for dosering og rekvirering av legemidler.

Emnets temaer

Patologi, sykdomslære, farmakologi, medikamenthåndtering, hygiene og ernæring knyttet til pasienter innenfor medisinske, kirurgiske og psykiatriske behandlingstilbud.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Refleksjon og gruppearbeid vil bli inkludert i bruk av avansert pasientsimulator i klinikklaboratoriet. Fullskalasimulering.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 2 timer
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen 2 timer, psykiatri, (33,3%)
 • Skriftlig eksamen 4 timer, somatikk (66,6%)
 • Begge deleksamenene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Skriftlig eksamen somatikk: Ekstern kvalitetssikring av oppgavetekst eller vurderingsform. Interne sensorer.
Skriftlig eksamen psykiatri: Ekstern og intern sensor vurderer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for begge deleksamener

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

"Begrepsavklaring"

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

Fullstendig pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under nat. vit. kunnskapsområde.