Helsepolitikk, organisering, medvirkning og helsefremmende arbeid
2010-2011 - SPL3012 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1003
 • SPL1012
 • SPL1092
 • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Anbefalt forkunnskap

Tidligere undervisning og pensum i samfunnsvitenskap.

Forventet læringsutbytte

Studenten:

 • anvender samfunnsvitenskaplige begreper i forståelsen av sykepleierens funksjon på lokalsamfunnsnivå
 • anvender et helhetlig perspektiv knyttet til helsetjenesten på lokalsamfunnsnivå
 • gjør rede for lover og forskifter som regulerer kommunehelsetjenesten
 • drøfter organisering, planlegging og prioriteringer i kommunehelsetjenesten
 • drøfter helsefremmende arbeid på systemnivå og i forhold til ulike grupper i lokalsamfunnet
 • drøfter kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten i forhold til alder og ulike grupper i samfunnet

Emnets temaer

 • Helsetjenestens organisering, prioriteringer og planlegging i kommunehelsetjenesten.
 • Kvalitet og brukermedvirkning i helsetjenesten.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid på lokalsamfunnsnivå.
 • Universell utforming.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjektarbeid - gruppe . Veiledning i grupper med respondent og opponentskap.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent prosjektrapport.
 • Godkjent framlegg av prosjekt med opposisjon og respondentskap.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 3