Bacheloroppgave i sykepleie
2010-2011 - SPL3902 - 20sp

Forutsetter bestått

ALLE emner unntatt siste praksisperiode må være bestått for å få gjennomføre bacheloroppgaven i sykepleie

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning, praksis og litteratur.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal fordype seg i sider ved sykepleien han/hun har spesiell interesse for.
Studenten

  • viser innsikt i et avgrenset fagområde
  • videreutvikler evnen til selvstendighet, systematisk tenkning og saklig vurdering
  • videreutvikler evnen til å finne og legge til rette kildestoff og oppøve evnen til kildekritikk samt forsvarlig bruk av kildemateriale
  • har erfaring i å gjennomføre et større arbeid
  • videreutviklet evnen til å evaluere eget arbeid

Emnets temaer

Kunnskap fra teori, praksis og PRU innen sykepleievitenskapelige, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige områder. Studentene kan arbeid med selvvalgte tema eller på oppdrag fra f.eks. praksisfeltet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Hjemmeeksamen i gruppe
  • Muntlig, individuelt

Skriftlig oppgave vil få en foreløpig bokstavkarakter. Skriftlig og muntlig del må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Etter bestått muntlig høring vil skriftlig karakter kunne justeres med inntil to bokstavkarakter. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring. Forøvrig vises til kriterier i Undervisningsplan studieenhet 3.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern+intern sensor sensurerer alle besvarelser
Ekstern+intern sensor deltar også på muntlig høring

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke-bestått skriftlig eller muntlig vurdering kan studenten gå opp til ny eksamen SPL3902 påfølgende semester. Studenter som av annen årsak ønsker å gå opp igjen til ny eksamen kan også melde seg opp igjen påfølgende semester. Studentene må i begge tilfelle levere ny oppgave. Det er ikke anledning til å forbedre tidligere sensurert bacheloroppgave i sykepleie.

Obligatoriske arbeidskrav

  • 2 veiledningssamtaler

Forøvrig vises til retningslinjer for bacheloroppgave i sykepleie i Undervisningsplan for studieenhet 3

Erstatter

SPL3901