Bacheloroppgave i sykepleie
2010-2011 - SPL3903 - 20sp

Forutsetter bestått

 • SPL 2022 Sykdomslære
 • SPL 2012 Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
 • Studentene kan gjenstå med to praksisperioder når prosjektskissen leveres.
 • Når bacheloroppgaven leveres, kan studentene gjenstå med én praksisperiode

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal

- ha oversikt over ulike forskningsdesign og forskningsmetoder

- ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger

- ha kunnskap om systematisk litteratursøk

- anvende relevant fagspråk

Ferdighet

Studenten skal

- anvende forskningsmetodiske prinsipper

- vurdere kritisk og anvende publiserte forskningsresultater som er relevante for problemstillingen

- drøfte sykepleiefaglig perspektiv knyttet til valgt problemstilling

- vise kritisk refleksjon over eget arbeid

Generell kompetanse

Studenten skal

- fordype seg i gitte tema innenfor forskningsområdet klinisk sykepleie

- gjennom opposisjon - og respondentskap vise kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger

- se betydningen av kunnskapsbasert praksis

Emnets temaer

 • Forskningsdesign
 • Forskningsmetode
 • Forskningsetikk
 • Sykepleieteoretisk tilnærming
 • Systematisk søk og bruk av litteratur
 • Kunnskapsbasert praksis

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Seminar med respondent - og opponentskap

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe med muntlig individuell høring. Skriftlig oppgave må være bestått for å kunne gå opp til muntlig høring. Skriftlig oppgave vil gi en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring kan karakteren justeres med inntil 2 karakterer. Både skriftlig og muntlig del må være bestått for at endelig karakter kan gis.

Dersom studentene ved den muntlige individuelle høringen ikke kan gi en selvstendig individuell refleksjon over oppgavens innhold og organisering, kan prestasjonen vurderes til "ikke bestått".

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor + intern sensor vurderer alle besvarelser.
Ekstern sensor + intern sensor gjennomfører muntlig høring

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester, og levere en forbedret oppgave. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave.
 • Studenter som ønsker å forbedre en bestått karakter, må melde seg opp til neste ordinære eksamen. Studentene må i så fall levere ny oppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Prosjektskisse
 • Godkjent prosjekt plan
 • Opponentskap/ respondentskap
 • 2 obligatoriske veiledninger

Se ellers Undervisningsplan for 3. studieenhet for nærmere opplysninger.

Erstatter

SPL3902

Supplerende opplysninger

Prosjekskisse leveres til emneansvarlig. Denne skissen skal være på ca 300 - 500 ord. Prosjektskissen danner grunnlag for tildeling av veileder.
Prosjektplan utarbeides under veiledning og er grunnlaget for diskusjon i respondent og opponentskapet
Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 13 000 ord, ( 10 000 ord for individuell besvarelse dersom denne er innvilget)
Besvarelsen leveres både i papirformat og elektronisk.
Alle besvarelser vil gjennomgå en plagiatkontroll.
Besvarelser som vurderes til karakteren C eller bedre vil bli tilgjengelig i høgskolens bibliotek dersom forfattere og veileder tillater dette