Kunnskap, læring og fagutvikling
2010-2011 - SPL4081 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne forventes det at studenten:

 • Er kjent med ulike syn på kunnskaps og læring, tradisjoner og forskning
 • Er kjent med ulike metoder for kunnskapstilegnelse og fagutvikling
 • Videreutvikler evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaringer i klinisk praksis
 • Videreutvikler evnen til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelsen
 • Har kunnskaper om strategier og metoder for kvalitetsutviklende endringsarbeid innen helsetjenesten, med vekt på målgruppen ved egen arbeidsplass.
 • Tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT, inkludert læringsplattformen Classfronter
 • Utvikler et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling i en faglig kontekst

Emnets temaer

 • Student; - rettigheter, plikter og dagens studentrolle
 • Kunnskapssyn, læringssyn, læringsmetoder og læringsstrategier
 • Kunnskapssyn og pedagogisk vurdering som grunnlag for arbeidsformer og evalueringer.
 • Kunnskapsbasert praksis - anvendelse av forskningsresultater i klinisk praksis
 • Refleksjon som middel til læring og utvikling - den reflekterende praktiker i et etisk, filosofisk og vitenskapsteoretisk perspektiv.
 • Framvekst av spesialsykepleie som fag i et helse- og samfunnsmessig perspektiv
 • Samarbeid og gruppeprosesser
 • Strategier og metoder for endringsarbeid og kvalitetsutvikling på arbeidsplassen
 • Undervisning, rådgivning og personalveiledning
 • Bruk av IKT i utdanning og fagutvikling
 • Om å skrive fagtekster

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid , IKT-basert individuell veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i sykepleiefaglig veiledningsgruppe 1 samling
 • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis før studiestart

Erstatter

Videreutdanning i klinisk sykepleie, hovedemne 1