Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning
2010-2011 - SPL4091 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4081 Kunnskapssyn, læringssyn og fagutvikling

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Har kunnskap om ulike perspektiver på helse og sykdom
 • Reflekterer over sammenhengen mellom medisinske, sosiale og samfunnsmessige forhold og helse, sykdom og mestring
 • Har forståelse for fenomenene helse, sykdom og mestring i et flerkulturelt perspektiv.
 • Har kunnskap om menneskets utvikling, forståelse for menneskelig mangfold og risiko for utvikling av sykdom.
 • Kan forholde seg analytisk til sammenhengen mellom ulike årsaksforklaringer og behandlingsmodeller relatert til målgruppe i egen praksis
 • Har kunnskap om opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter, pårørende og personalet ved akutt/kritisk og kronisk sykdom
 • Har kunnskaper om kriseintervensjon for å kunne møte sorgens følelser hos pasient og pårørende.
 • Mestrer systematisk refleksjon over etiske dilemmaer knyttet til alvorlig sykdom og død
 • Er bevisst på, og videreutvikler sin evne til kommunikasjon og samhandling.
 • Har videreutviklet sin selvforståelse og forbedre evnen til å mestre samhandling med mennesker som er alvorlig syke og døende.
 • Tar initiativ til samtaler med pasient og pårørende vedrørende psykososiale, åndelige og eksistensielle spørsmål og vurderer annen nødvendig kompetanse.
 • Kan ta initiativ til kreative kommunikasjonsmetoder overfor barn og voksne
 • Anerkjenner og tar ansvar for egne reaksjoner på belastninger og de kollegiale samarbeidsrelasjoner som de inngår i.
 • Har videreutviklet forståelse for egen rolle i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og andre fagpersoner

Emnets temaer

 • Sykepleiens idéhistorie - fra kall til vitenskap
 • Ulike perspektiver på helse, sykdom og funksjon
 • Opplevelsesaspekter ved akutt/kritisk og kronisk sykdom -fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter
 • Pasient og pårørendes opplevelser og reaksjoner på akutt/kritisk eller kronisk sykdom og død.
 • Lidelse, livsmening og livskvalitet
 • Kriser, sorg, mestring - mestring og mestringsstrategier ved akutt/kritisk eller kronisk sykdom og død.
 • Sorg, sorgreaksjoner og sorgbearbeidelse
 • Kommunikasjon og relasjoner
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende og etterlatte
 • Verdig livsavslutning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, nettstøttet læring

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeksamen med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i sykepleiefaglig veiledningsgruppe, 1 samling
 • Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Erstatter

Videreutdanning i klinisk sykepleie, emne 2.2