Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling
2010-2011 - SPL4101 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4081 Kunnskapssyn, læring og fagutvikling
SPL4091 Sykepleievitenskapelig grunnlagstenkning

Forventet læringsutbytte

 • Har kunnskap om sentrale problemstillinger og etiske utfordringer i helsetjenesten
 • Kjenner til etisk teoridebatt og former for normativ analyse og verdibegrunnelse
 • Viser evne til systematisk, etisk refleksjon
 • Har økt innsikt i rammebetingelser som påvirker utviklingen av helse- og sosialtjenester på ulike forvaltningsnivåer
 • Har økt innsikt i organiseringen av helse- og sosialtjenester
 • Viser vilje og evne til tverrfaglig samarbeid om en hensiktsmessig vurdering og tilpasning av forebyggende, rehabiliterende og behandlende tiltak på individ- og samfunnsnivå
 • Har kunnskaper om pasientens og de pårørendes økonomiske rettigheter
 • Kjenner informasjons- og hjelpekilder, og kan nyttegjøre ressurser og kompetanse som fins i regionen
 • Kan arbeide tverrfaglig og på tvers av helsetjenestens nivåer for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlighet i omsorgskjeden
 • Utvikler et bevisst forhold til hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker sykepleie- og spesialisthelsetjenesten, og kunne se dette i sammenheng med ansvaret for å utøve spesialsykepleie, lede eget fag og arbeide i team.

Emnets temaer

 • Sykepleiens samfunnsmessige mandat, samfunnsmessige og legale rammer med spesielt fokus på spenningsfeltet mellom rammer, fag og pasient
 • Politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for helsetjenesten Økonomiske rettigheter og ressurser; lovverk  
 • Pasientrettigheter og pasientsikkerhet.
 • Kvalitetsutvikling i helsetjenesten
  • organisering av helse- og sosialtjenestene
  • kontinuitet i omsorgen  
  • kvalitetssikring og internkontroll
  • dokumentasjon og informasjonsteknologi
 • Yrkesetiske retningslinjer
 • Etisk refleksjon og beslutningsprosesser
 • Etiske dilemmaer relatert til pasientmålgruppe.  
 • Arbeidsmiljø, teamarbeid
 • Samarbeid, konfliktforebygging og- løsning.  
 • Hva legger vi i etisk og juridisk ansvarlighet?
 • Kvalitetsutvikling i og kvalitetssikring av helsetjenesten
  • kontinuitet i omsorgen, omsorgskjeden
  • lover som setter rammer for helse- og sosialtjenestene
  • samordning av tjenester, planlegging og organisering
  • hjemmebaserte, institusjonsbaserte og integrerte tjenester
  • undervisning, rådgivning og personalveiledning

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, nettstøttet læring

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Erstatter

Videreutdanning i klinisk sykepleie, emne 2.3+2.4