Innføring i krav til systematisk kvalitetsutvikling og vitenskapelig arbeid
2010-2011 - SPL4111 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne kan studenten

 • Vurdere innhold og relevans i forhold til fagutviklingsprosjekter i helsetjenesten
 • Stille relevante, kritiske spørsmål til en vitenskapelig publikasjon mht.
  • studiens reliabilitet og validitet
  • studiens etiske implikasjoner
  • resultatenes relevans for egen kliniske praksis

Emnets temaer

 • Hva er sann kunnskap?
 • Hva er vitenskapelig kvalitet og troverdighet?
 • Spørsmål knyttet til reliabilitet og validitet
  -Valg av kvantitativ eller kvalitativ tilnærming
  -Valg av utforskende eller handlingsorienterte studier
 • Utdyping av problemstillinger knyttet til publiserte forskningsartikler av relevans for fordypningsområde.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring,oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i gruppe gjennom hele perioden

Læremidler

Oppgis ved studiestart