Fordypning i klinisk spesialitet, allmensykepleie
2010-2011 - SPL4121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på parallelle delemner, emnekode 4141, 4131 og 4121

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten kan:

 • utøve sykepleie på høyt nivå til egen pasientgruppe ved å anvende både teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og etisk/juridisk kunnskap
 • utøve individuell og omsorgsfull sykepleie i alle sammenhenger til egen pasientgruppe
 • utøve sykepleie med fokus på den/de funksjoner som pasientgruppen har behov for forebyggende, behandlende, lindrende, undervisende og/eller rehabiliterende funksjon
 • vise god problemløsningskompetanse og mestre komplekse pasientsituasjoner knyttet til egen pasientgruppe og arbeidsplass
 • utøve sykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, behov, ressurser og opplevelser
 • reflektere systematisk og kritisk over erfaringer fra praksis og benytte det som grunnlag for videreutvikling av egen sykepleieutøvelse og arbeidsplassens behov for fagutvikling
 • benytte refleksjon over egne reaksjoner som grunnlag for faglig og personlig vekst og utvikling
 • anvende personlig dømmekraft
 • anvende praktisk-moralsk innsikt for å sikre forsvarlig praksis
 • vise samhandlingskompetanse i faglige og flerfaglige sammenhenger og på tvers av avdelinger, etater og nivåer
 • anvende metodekunnskap til kritisk vurdering av teori og metode
 • ta initiativ til utvikling og formidling av klinisk sykepleie
 • anvende fagutviklings- og formidlingskunnskap
 • ha innsikt i (studiets) arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Emnets temaer

 • Pasientens læring, medarbeidere og egen læring og utvikling
 • Helsesvikt, egenomsorgssvikt, lidelse og behov for sykepleie
 • Kommunikasjon, relasjoner og samhandling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid, individuell IKT-basert veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Individuell hjemmeksamen med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist
 • Muntlig presentasjon med opponentskap
 • Skriftlig del må være bestått for å gå opp til muntlig

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • 3 skriftlige innleveringer knyttet til medisinsk fagområde
 • 3 skriftlige innleveringer knyttet til sykepleiefaglige problemstillinger
 • Prosjektplan for fordypningsoppgave

Læremidler

Oppgis ved oppstart

Erstatter

Videreutdanning i klinisk sykepleie, hovedemne 3