Fordypning i klinisk spesialitet, medisinske og naturvitenskapelige temaer
2010-2011 - SPL4131 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Det forventes at studenten:

  • Fordyper seg i medisinske og sykepleiefaglige temaer av relevans for egen arbeidsplass.
  • Kan gjøre rede for betydningen av kunnskapsbasert praksis relatert til valgte pasientgrupper.
  • Anvender forskningsbasert kunnskap til å løse relevante medisinske og sykepleiefaglige utfordringer.

Emnets temaer

Medisinske og naturvitenskapelige temaer

Sykepleiefaglige temaer knyttet til klinisk praksis

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, Seminarer, Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Individuell hjemmeeksamen med tilbud om en veiledning før innleveringsfrist
  • Muntlig presentasjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

2 skriftlige studieoppgaver