Etikk i klinisk sykepleie
2010-2011 - SPL4161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4101 Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

 • utdype og drøfte verdigrunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie
 • utdype og belyse sentrale problemstillinger kritisk i egen kliniske sykepleiepraksis ut fra moralfilosofi
 • belyse helsepolitiske føringer ut fra moralfilosofi og teori

Emnets temaer

 • sentrale etiske posisjoner, teorier og prinsipper av betydning for klinisk sykepleie
  • moralsk praksis
  • verdigrunnlag og menneskesyn
  • ulike etiske posisjoner
  • makt og avmakt, rettighetsbegrensninger og tvang
  • frihet og avhengighet
 • Medisinsk teknologi og etikk
  • et flerkulturelt samfunn og etiske utfordringer
 • Utdyping av grunnleggende problemstillinger i sykepleieetikk gjennom etisk refleksjon og argumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen med tilbud om én veiledning før innleveringsfrist

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny oppgave etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Deltagelse i seminar(er) gjennom hele perioden

Muntlig presentasjon i tilknytning til eksamensoppgaven

Læremidler

Christoffersen, S. A., Ruyter, K.W., Wyller, T. (2005) Profesjonsetikk : om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. Oslo: Universitetsforlaget

Henriksen, J-O., Vetlesen, A.J. (2006) Nærhet og distanse : grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk

Martinsen, K. (2003) Omsorg, sykepleie og medisin : historisk – filosofiske essays. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget