Kvalitative og kvantitative design og metoder
2010-2011 - SPL4191 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

SPL4111 Innføring i krav til systematisk fagutvikling og vitenskapelig arbeid eller tilsvarende

SPL4171 Vitenskapsteori og forskningsbasert kunnskap i klinisk sykepleie eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten skal

 • kunne formulere en problemstilling innen klinisk sykepleie
 • kunne beskrive og kontrastere ulike kvalitative og kvantitative design med hensyn til hensikt og mål, datainnsamlings- og analysemetoder
 • kunne kritisk granske instrumenter for datainnsamling/intervjuguider
 • ha fordypningskunnskap om deskriptiv og analytisk statistikk
 • kunne gjennomføre og kritisk granske et kvalitativt forskningsintervju
 • kunne beskrive og forklare validitet og reliabilitet i kvantitative studier og troverdighet i kvalitative studier

Emnets temaer

 • Forskningsprosessen
 • Prosjektplanlegging
 • Kvantitative metoder; f.eks RCT-, kvasieksperimentelle-, tverrsnitts-, cohort studier, samt parametriske og ikke - parametriske analysemetoder
 • Kvalitative metoder; f.eks fenomenologi, hermeneutikk, fenomenografi, grounded theory og innholdsanalyse
 • Prinsipper for deltagerorientert forskning
 • Ulike former for datainnsamlingsmetoder; f.eks intervju, observasjon, spørreskjemaer.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

2 individuelle hjemmeeksamener

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse ved seminarer gjennom hele perioden
 • Studieoppgave i gruppe
 • 2 gruppeveiledninger på studieoppgave

Læremidler

 • Bjørndal og Hofoss (2004) Statistikk for helse- og sosialfagene. 2.utg. Oslo: Gyldendal akademisk
 • Erikson M. (2010) Riktig kildebruk; kunsten å referere og siskre. Oslo: Gyldendal akademisk
 • Kvale, S. (2009) Det kvalitative forskningsintervju. 2.utg. Oslo: Ad notam Gyldendal
 • Polit, D. & Beck, C. (2008) Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams
 • Streubert Speziale, H.J. & Carpenter, D.R. (2007) Qualitative research in nursing. Advancing the Humanistic Imperative. Philadelphia: Lippincott Willams & Wilkins. (473 s)