Masteroppgave i klinisk sykepleie
2010-2011 - SPL4911 - 30sp

Forutsetter bestått

Bestått alle foranliggende emner

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:

 • Kan analysere problemstillinger for valgt klinisk fordypningsområde
 • Viser evne til å planlegge og gjennomføre et selvstendig vitenskaplig arbeid
 • Viser evne til å identifisere og begrunne forskningsetiske problemstillinger
 • Anvender relevante forskningsmetoder for eget selvstendig vitenskaplig arbeid
 • Viser evne til å kritisk og systematisk integrere teori og empiri, håndtere komplekse undersøkelsesresultater og presentere dem på en vitenskapelig, pedagogisk og leservennlig måte
 • Bidrar til kunnskapsutvikling innenfor valgt klinisk fordypningsområde
 • Viser evne til kritisk og konstruktivt å granske, vurdere og diskutere egen og andres vitenskaplige arbeid.

Emnets temaer

Valgfritt av relevans for satsningsområdet klinisk sykepleie, koblet til ett av seksjonens fordypningsområder:

 • utdanningskvalitet
 • kvalitet i sykepleiehandlinger
 • helse i dagliglivet

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Indivisduell-/Gruppeveiledning
Seminarer

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe bestående av max 2 studenter.
 • Masteroppgavens omfang: Monografisk avhandling 16000 til 21000 ord.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått emne kan studenten(e) levere forbedret oppgave innen utgangen av påfølgende semester

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse i seminarer gjennom hele perioden
 • Godkjent presentasjon og forsvar av arbeid for innlevering av eksamensoppgave
 • Individuell eller gruppeveiledning, 15 timer
 • Prosjektplan for masteroppgaven, inklusive forskningsetiske søknader (SPREK, NSD)
 • Dersom oppgaven skrives i gruppe, skal det gå klart frem hvilke deler av avhandlingen hver av studentene har hatt hovedansvaret for. Dette dokumenteres etter gitte kriterier gjennom individuelle notater, som bekreftes skriftlig av veileder og medstudent.

Læremidler

 • Dalland O. (2007). Metode og oppgave - skriving for studenter. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Erikson M. (2010). Riktig kildebruk: kunsten å referere og sikre. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Polit D. & Beck C. (2008). Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Lippincott Williams & Williams.
 • Retningslinjer for oppgaveskriving ved HIG: http://www.hig.no/biblioteket/oppgaveskriving