Aldring og eldre menneskers livsvilkår
2010-2011 - VIU8221 - 12sp

Forventet læringsutbytte

- studenten har forståelse for kunnskapsmessige, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som kan påvirke holdninger og atferd i forhold til eldre og aldring
- studenten har kunnskaper om normale aldringsprosesser
- studenten har kunnskaper om- og innsikt i sammenhenger mellom livsvilkår og funksjonsevne hos eldre mennesker
- studenten har kunnskaper om aldring i et sosiologisk, demografisk og kulturelt perspektiv
- studenten er bevisst etniske minoriteters og psykisk utviklingshemmedes spesielle behov i alderdommen
- studenten er bevisst ulike arenaer hvor eldre har mulighet for påvirkning og posisjonering

Emnets temaer

 • Aldring og eldre mennesker i historisk perspektiv
 • Eldres livshistorie og erfaring - betydning for alderdommen
 • Aldring - fysiske, psykiske, sosiale og kulturelle aspekter
 • Funksjonshemming og aldring
 • Eldre mennesker med psykisk utviklingshemming
 • Den naturlige død - døden i historisk og kulturelt perspektiv
 • Demografi
 • Eldres levekår og livskvalitet
 • Rolle og rolleendring i alderdommen
 • Det å bli gammel i et flerkulturelt perspektiv
 • Eldres posisjon og påvirkningsmuligheter i politikk og samfunnsliv

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Eksamensoppgaven kan arbeides med i hele modulperioden. Leveres via Fronter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må være gjennomført innen oppstart fordypningsoppgave neste høst

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Litteratur: fra ressursliste og selvvalgt. Ressurslitteratur i undervisningsplan.