Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre år
2010-2011 - VIU8231 - 18sp

Anbefalt forkunnskap

VIU8221 - Aldring og eldre menneskers livsvilkår

Forventet læringsutbytte

- studenten har spesialkunnskap om eldre og deres pårørende som brukere av helse- og sosialtjenesten
- studenten har geriatrisk spesialkunnskap i forhold til omsorg, diagnostisering og behandling av somatiske og psykiske sykdommer i eldre år
-studenten har kunnskap om og innsikt i eldre menneskers opplevelse av sorg- og krisereaksjoner i forbindelse med livssituasjon
- studenten kan bidra til helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid
- studenten kan bidra til aktiv livshjelp og forberedelser til en verdig død

Emnets temaer

  • Somatiske sykdommer relatert til høy alder:

Akutte sykdommer og skader hos eldre - diagnostikk, behandling og rehabilitering
Progredierende og kroniske sykdommer - diagnostikk og behandling
Medikamentell behandling av eldre
Ernæring relatret til helse, aldringsprosesser og sykdom
Munnhelse
Forebyggende arbeid i forhold til sykdom og funksjonssvikt hos eldre

  • Alderspsykiatri og aldersdemens:

Depresjoner
Forvirringstilstander
Aldersdemens: biologiske, psykologiske og sosiale aspekter, diagnostikk, differensialdiagnostiske problemer, prinsipper og teorier for behandling og omsorg

  • Mestring, sorg og tapsreaksjoner i alderdommen:

Evne til omstilling og mestring
Sorg og sorgreaksjoner
Krise- og tapsreaksjoner
Ensomhet, isolasjon og sosialt nettverk
Eldres opplevelse av kronisk sykdom, funksjonssvikt og det å være hjelpemottaker
Selvmord blant eldre

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Eksamensoppgaven kan arbeides med i hele modulperioden. Leveres via Fronter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må være gjennomført før oppstart på fordypningsoppgave høsten etterpå

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Litteratur: fra ressursliste og selvvalgt. Ressurslitteratur i undervisningsplan.