Digital radiografi og bildeoptimering
2010-2011 - VIU8251 - 15sp

Forutsetter bestått

Krav til opptak er fullført 3-årig radiografutdanning eller tilsvarende relevant utdanning på høgskolenivå. Opptakskapasiteten er 20 studenter pr kull.

Forventet læringsutbytte

Målet for studiet er å videreutvikle radiografer og andre interesserte med relevant fagbakgrunn innen digital bildeteknologi og bildekvalitet, samt å stimulere til fagkritiske og problemløsende holdninger. Det vil bli lagt vekt på å gi studentene teknologiske og metodologiske basiskunnskaper som kan danne grunnlag for senere fagutvikling.

Etter endt studium skal studentene:

- ha utviklet sitt syn på muligheter og begrensninger innen digital bildeteknologi

- kunne vurdere nytten av bildebehandlingsverktøy

- kunne vurdere og velge kliniske bildekvalitetskriterier

- kunne finne og gjøre seg nytte av ”best evidence” innen fagområdet via elektronisk søk og kildekritisk vurdering av materialet

- kunne vurdere kvaliteten i den digitale bildekjeden, både helhetlig og til enkeltelementene, hvilket omfatter dataopptak, transportering, arkivering, og gjenfinning, og mennesket som ser og bedømmer

- bedre kunne velge optimale eksponerings- og prosesseringsparametre, dvs. å maksimere utnyttelsen av bildenes informasjonsmengde i kombinasjon med minimal stråledose

- ha grunnlag for å utføre forsøks- og utviklingsarbeid innen strålemedisinske problemstillinger, selvstendig og i samarbeid med andre, med begrunnelse for valg av metode, drøfting av resultater og presentasjon

- inneha nødvendig kompetanse for videre oppdatering, tilegnelse og vurdering av ny kunnskap innen medisinske digitale bildeteknikker

Emnets temaer

- grunnleggende innføring i digitale bilders anatomi

- strålingsfysikk og bildedannelse (sampling og kvantisering)

- diagnostiske krav til projeksjonsradiografi

- dosebegreper, europeiske rekommandasjoner og retningslinjer, protokoller

- detektorer og bildefangst, preprosessering, kompresjon og bildeformater

- grunnleggende statistikk med relevans for bilder (statistiske fordelinger og mål, fotonstatistikk, signal/støy -forhold, geometrisk oppløsning, kontrast)

- tekniske kvalitetsparametre (SNR, kontrast/støy, kontrast/ detalj, MTF, NPS, DQE)

- den anatomiske bakgrunnsstøyens betydning for kvaliteten

- bildevisning, histogramteknikker (LUT), monitorer

- betraktningssituasjonen, persepsjon, og det menneskelige øyet

- bildeforbedring (filtrering og konvolusjoner, kantfinning)

- total kvalitetsvurdering av digitale bilder i forhold til kliniske, tekniske og operatøravhengige forhold

- prosedyrer, referanser og retningslinjer for digital radiografi

- metoder for operatørevaluering (bl.a. ROC-analyse)

- valg av kliniske bildekvalitetskriterier, bildeoptimering

- introduksjon til bilderapportering (reporting)

- bildeanalyse (ROI målinger, tekstur, egenskapsuttrekking)

- bildegjenkjenning, klassifikasjon og tolking, datamaskinassistert radiologi

- bildesyntese (bildearitmetikk, transformasjoner, 3D framstilling, bildesekvenser)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet er organisert med 4 samlinger, der hver blokk er av 3 dagers varighet. Første samling er i november, de tre øvrige på våren.

Undervisningen i samlingene er intensiv. Arbeidsmetodene veksler mellom teori (forelesninger), praktisk oppgaveløsing (på PC) og på røntgenlab. Mellom samlingene vil studentene ha obligatoriske arbeidskrav. Studiet avsluttes med en 2-dagers samling for skriftlig eksamen, og for presentasjon og innlevering av prosjektoppgave.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 50 %, vurdering av prosjektoppgave 50%. Hver av delene må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern+intern sensor sensurerer skriftlig eksamen.

Emnelærere sensurerer prosjektoppgaver, og vurderer muntlig framføring av disse

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre enheter

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 80 % frammøte på samlingene

Innlevering av 2-3 obligatoriske oppgaver gitt mellom samlingene

Deltagelse i prosjektarbeid og ved presentasjon av dette

Læremidler

Litteraturliste vil være tilgjengelig ved oppstart.