Digital kompetanse. Videreutdanning i IKT for helse- og sosialfag
2010-2011 - VIU8261 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Målet for studiet er å gi helse- og sosialpersonell relevant fagbakgrunn innen IKT, samt å stimulere til fagkritiske og problemløsende holdninger. Det vil bli lagt vekt på å gi studentene brede teknologiske basiskunnskaper som kan danne grunnlag for senere utvidelser av kunnskaper og ferdigheter. Studentene skal ved endt utdanning

- ha utviklet sitt syn på muligheter og begrensninger av IKT-systemer

- kunne vurdere nyttigheten og fornuftigheten av ulike verktøy

- kunne finne og gjøre seg nytte av ”best evidence” innen fagområdet via elektronisk søk og kildekritisk vurdering av materialet

- kunne vurdere kvaliteten i den digitale informasjonskjeden, både i helheten og enkeltelementene som inngår; fra datafangst (dokumentasjon), via transportering, arkivering, og gjenfinning, til mennesket som bruker

- inneha bedre bestillerkompetanse, dvs. optimal utnyttelse av informasjonsmengde

- ha grunnlag for å delta i faglig utviklingsarbeid, selvstendig og i samarbeid med andre, med begrunnelse for valg av metode, drøfting av resultater og presentasjon

- inneha nødvendig kompetanse for videre oppdatering, tilegnelse og vurdering av ny kunnskap innen IKT og dokumentasjon

Emnets temaer

 • En kort historisk gjennomgang av IKT i helsevesenet
 • IKT i helsevesenet og det offentliges rolle, utfordringene

o Nasjonale planer og tiltak, ”Samspill 2007”, etc.

 • Helseinformatikk

o Krav til dokumentasjon

o Klassifikasjonssystemer

 • IKT-systemer

o Administrative systemer

o Pasientadministrative systemer (EPJ, PACS, etc.)

o Dokumentasjonssystemer

o Arkivsystemer

o IKT i pleie og omsorgssektoren

o Systemintegrasjon

o Innføring av IKT-systemer

 • Grunnleggende datateknikk

o Datakommunikasjon, datanettverk

o Telekommunikasjon, telefoni

o Håndholdte systemer, PDA

o Lagringsmedier, filformater

o Standarder for medisinsk informasjonsutveksling (HL7, XML, DICOM, ..)

o Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon

 • Beslutningsstøttesystemer

o Utfordringer ved ”Information overflow”

o Ekspertsystemer

o Dataassistert gjenkjenning, dataassistert diagnostisering, talegjenkjenning,

 • Informasjonsarkitektur

o Informasjonsergonomi, menneske -maskin interaksjon (HCI)

o Datastrukturering, databaser

o Informasjonssøk

o Publisering til Internett

 • Telemedisin

o Digital lyd, bilder, og video

o Simulering og virtuell virkelighet

 • Elektronisk samhandling

o Meldingsutveksling

o Arbeidsflyt

o IHE, Integrating the Healthcare Enterprise

o Kommunikasjon mellom 1. og 2. linje

 • Informasjonssikkerhet

o Datasikkerhet

o Risikovurderinger

o Personvern, lovgivning

o Etikk

 • IKT og organisasjon

o Hvordan IKT gir muligheter for organisasjonsutvikling

o IKT, ledelse og administrasjon

o Gevinstrealisering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (teller 40%).
 • Vurdering av prosjekt (teller 60%).

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern+intern sensor vurderer skriftlig eksamen.

Emnelærer sensurerer prosjektoppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 80% frammøte på samlingene.

Forprosjektoppgave. Fremdrift og status på denne skal presenteres ved samling 2 og 3. Endelig rapport skal innleveres 1 uke før den skriftlige eksamen og presenteres dagen etterpå.