Videreutdanning i Palliativ omsorg trinn II
2010-2011 - VIU8271 - 30sp

Forutsetter bestått

Fullført VIU8001 Videreutdanning i Palliativ omsorg- helhetlig lindring i livets sluttfase trinn I eller tilsvarende (30 studiepoeng)

Anbefalt forkunnskap

Videreutdanning i Palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase trinn1.

Forventet læringsutbytte

Etter endt studie har kandidaten:

•videreutviklet innsikt i personlige og faglige verdier.
•utvidet sin kompetanse i kommunikasjon og samhandling.
•tilegnet seg kunnskaper om gruppeprosesser og gruppedynamikk og hatt mulighet til å jobbe med egne erfaringer i refleksjonsgrupper.
•evne til systematisk og kritisk refleksjon over etiske og faglige spørsmål knyttet til omsorg for uhelbredelig syke, døende og deres nærstående.
•utviklet strategier for å planlegge og gjennomføre presentasjon av fagstoff til en gruppe medstudenter.
•en økt forståelse for ulike typer kunnskap og kunnskapstradisjoner innen palliativ omsorg
•evne til systematisk og velbegrunnet metodisk tilnærming til relevant forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap innen et valgt tema.
•vist faglig innsikt og evne til refleksjon, kritisk analyse og formidling av fagkunnskap gjennom en skriftlig fordypningoppgave innenfor rammene av høgskolens retningslinjer.

Emnets temaer

1) Utvikling av kunnskap og kompetanse innen palliativ omsorg (5 studiepoeng)

 • Ulik type kunnskap som grunnnlag for praksis
 • Å søke kunnskap
 • Å systematisere erfaringer/kunnskap
 • Forskningsprosess
 • Vitenskapsteori
 • Hospiteringspraksis. I løpet av studieåret gjennomfører studenten 2-4 dagers hospiteringspraksis i arbeid med alvorlig syke og døende.

2) Kommunikasjonskompetanse i møte med uhelbredelig syke, døende og deres nærmeste (10 studiepoeng)

 • Meg som hjelper i møte med den/de andre. Oppmerksomhetstrening
 • Økt bevissthet på egne ressurser, verdier og mønstre/strategier og mulighet for å justere adferd i møte med den/de andre.
 • Nøkler i kommunikasjon
 • Grupper og gruppeprosesser

3) Etiske aspekter i møte med alvorlig syke og døende (5 studiepoeng)

 • Etikk, jus, fag
 • Nærhetsetikk

4) Fordypningsoppgave (10 studiepoeng)

· Litteraturstudie med selvvalgt problemstilling knyttet til tema innen palliativ omsorg.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger, gruppearbeid, nettstøttet læring, obligatoriske oppgaver, refleksjon, veiledning, gjensidig studentveiledning og individuelle studier

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Fordypningsoppgave skrives i gruppe på 2-3 studenter. Individuell muntlig høring. Den skriftlige oppgaven vil få en foreløpig karakter som etter muntlig høring vil kunne justeres med inntil to karakter. Karakteren på det skriftlige arbeidet skal ved muntlig høring bekrefte eierforhold til oppgaven, slik at hvis kandidaten ikke kan gjøre rede for oppgaven og/eller benyttet litteratur, kan muntlig høring føre til en totalvurdering av oppgaven til ikke-bestått karakter. Både skriftlig og muntlig må være bestått for at endelig karakter blir gitt. Studenter som ikke består skriftlig oppgave, får ikke gå opp til muntlig høring.

Fordypningsoppgaven er et litteraturstudie med selvvalgt problemstilling knyttet til tema innen palliativ omsorg.

Fordypningsoppgaven innleveres via Fronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor sammen med faglærer vurderer fordypningsoppgaven fra del 4. Ekstern+intern sensor på muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenten gis mulighet for å få vurdert en bearbeidet oppgave, etter avtale med faglærer.

Obligatoriske arbeidskrav

Innlevering for hvert delemne til studentens elektroniske innleveringsmappe innen gitte tidsfrister. Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Delemne 1:

Individuell, skriftlig innleveringsoppgave (500 ord)

Refleksjonslogg over egen prosess/læringsutbytte (500 ord)

Refleksjonsnotat fra hospiteringspraksis (500 ord)

Delemne 3:

Individuell, skriftlig innleveringsoppgave (800-1200 ord)

Delemne 4:

Pensumliste over 1000 sider selvvalgt litteratur.

Læremidler

Pensum på 2000 sider, der 1000 sider er selvvalgt litteratur. Selvvalgt litteratur kan hentes fra ulike kilder, og det forventes at hovedtyngden ligger i vitenskapelig arbeid/forskningsartikler/avhandlinger og fagbøker. Skjønnlitteratur kan godtas med begrunnelse for valg. Pensumliste over obligatorisk litteratur sendes studenten i forkant av studiestart.

Erstatter

VIU8091 Videreutdanning i palliative omsorg, trinn II

Supplerende opplysninger

Det arbeides med å etablere en videreutdanning i palliativ omsorg på 60 studiepoeng over 2 år deltid, som kan inngå som fordypning i Master i klinisk sykepleie.