Grunnlagsforståelse i veiledning
2010-2011 - VIU8281 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

  • Ha grunnlagsforståelse for veiledning
  • Ha kunnskap om nærhetsetisk perspektiv i veiledning
  • Kunne anvende den språksystemiske/narrative tilnærmingen i veiledning
  • Ha innsikt i kropsperspektivet som som kilde til kunnskap i veiledning

Emnets temaer

  • Hermeneneutisk grunnlagsforståelse
  • Nærhetsetikk
  • Språksystemisk, narrativt perspektiv på veiledning med vekt på virkelighetsforståelse, språk og meningsskapning
  • Kroppsperspektivet i veiledning

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten leverer individuell oppgave

Studenten kan be om veiledning på oppgaven en uke før innleveringsfrist.

Oppgaven ligger til grunn for felles muntlig framføring

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonslogg x 1

Litteraturlogg x 1

Læremidler

Alle