Arbeidsmåter i veiledning
2010-2011 - VIU8291 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU8281Grunnlagsforståelse i veiledning 15 stp.

Anbefalt forkunnskap

VIU8281Grunnlagsforståelse i veiledning 15 stp.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne:

  • planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning individuelt eller i gruppe
  • vurdere ulike teoretiske og praktiske perspektiver i forhold til veiledning

Emnets temaer

  • Læringssyn
  • Ulike arbeidsmåter i veiledning: Språksystemisk - narrativ tilnærming
  • Reflekterende prosesser i veiledning
  • Løsningsfokusert coaching
  • Etiske, moralske og filosofiske perspektiver i møte med den andre

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen over èn uke

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Refleksjonslogg x 1

Litteraturlogg x 1

Veiledningspraksis 30 t

Læremidler

Alle