Introduksjon til nettverksarbeid trinn I
2010-2011 - VIU8321 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT som hjelpemiddel i egen studiesituasjon og læringsprosess
Studenten har grunnlag for å oppøve evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaring i klinisk praksis
Studenten utvikler et personlig og bevisst forhold til skriftlig formidling
Studenten har innsikt i studiets arbeids-, lærings- og vurderingsformer
Studenten har en forståelse for studiets grunnlagstenking

Emnets temaer

 • Student anno 2009, rettigheter og plikter
 • Innføring i bruk av IKT (Classfronter)
 • Relasjonskompetanse
 • Nettverksmøter
 • Nettverksdialoger
 • Reflekterende prosesser
 • Salutogenese
 • Positiv psykologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Gruppebasert semesteroppgave med framlegg

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav

 • Læringsplan
 • Selvbiografi
 • Kunnskapslogg 1
 • Praksislogg 1
 • Prosjektlogg 1
 • Diskusjonsinnlegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8
 • Skriftlig kommentar til de andre gruppenes semesteroppgaver

Læremidler

Aubert, A.-M., & Bakke, I. M. (2008) Utvikling av relasjonskompetanse: Nøkler til forståelse og rom for læring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Brottveit, Å. (2002) På pasientens premisser – erfaringer med nettverksmøte i hjemmebasert psykiatrisk behandling i to Valdres kommuner. Diaforsk rapport 1/2002.
Fyrand, L. (2005) Sosialt nettverk: Teori og praksis. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Valdres-Gjøvik prosjektet (2006) Bruk av nettverksmøter som intervensjon og behandlingsform i ambulant virksomhet. Prosjektrapport.
Valdresprosjektet (2002) Nettverksmøtet. Prosjektrapport.
Vigrestad, T., Hellandshølen, A. M. & Eriksen, L. H. (in press) Veileder for nettverksmøter. Oslo: Universitetsforlaget.
Seikkula, J. (2000) Åpne samtaler. Oslo: Universitetsforlaget.
Seikkula, J. & Arnkil, T. (2007) Nettverksdialoger. Oslo: Universitetsforlag.
Svare, H. (2008) Den gode samtalen: Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax.
Eliassen, H. & Seikkula, J. (red.) (2006) Reflekterende prosesser i praksis: Klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. Oslo: Universitetsforlaget.
Anderson, H. & Jensen, P. (red) (2008) Inspirasjon: Tom Andersen og reflekterende prosesser. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Antonovsky, A. (1999) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.
Seligman, M. (2007) Ekte lykke: Den nye positive psykologien. Sandvika: Kaleidoskop.