Nettverksmøtet som metode trinn I
2010-2011 - VIU8331 - 15sp

Forventet læringsutbytte

 • Studenten kan synliggjøre og sette ord på de likehetene og forskjellene mellom nettverksmøtet og de andre arbeidsmetodene som vi tradisjonelt har
 • Studenten kan se nettverksmøtets styrke og eventuelle svakheter

Emnets temaer

 • Brukerstyring
 • Klientstyrt praksis
 • Empowerment
 • Recovery
 • Narrativ terapi
 • Kollaborativ terapi
 • Motiverende samtale
 • Integrert behandling
 • Resiliens
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Ambulante team
 • Teambygging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppebasert, avsluttende eksamensoppgave (teller 50%)
 • Poster og posterpresentasjon (teller 10%)
 • Mappe (teller 40%)
 • Alle deler må være bestått (E eller bedre) for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Eksamensoppgaven, posteren og posterpresentasjonen samt mappen vurderes av studieprogramansvarlig og annen sensor.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Praksislogg 2 og 3
 • Kunnskapslogg 2
 • Prosjektlogg 2
 • Diskusjonsinnlegg 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16
 • Egenvurdering

Læremidler

Ulvestad, A., et al. (red.) (2007) Klienten – den glemte terapeut: Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal.
Duncan, B, & Sparks, J. (2008) I fellesskap for endring: en håndbok i klient- og resultatstyrt terapi. Oslo: Gyldendal.
Askheim, O. P. & Starrin, B. (red) (2007) Empowerment i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Ekeland, T.-J. & Heggen, K. (red.) (2007) Meistring og myndiggjering: Reform eller retorikk? Oslo: Gyldendal Akademisk.
Borg, M. & Topor, A. (2007) Virksomme relasjoner, 2. utg. Oslo: Kommuneforlaget.
Lundby, G. (2000) Historier og terapi. Oslo: Tano Ashehoug.
Anderson, H. (2003) Samtale, sprog og terapi: Et postmoderne perspektiv. København: Reitzel.
Barth T. & Näsholm, C. (2007) Motiverende samtale. Bergen: Fagbokflgt.
Mueser, K. m.fl. (2006) Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget.
Borge, A. I. H. (red.) (2007) Resiliens i praksis: Teori og empiri i et norsk perspektiv. Oslo: Gyldendal.
Grut, E. (2007) Tverrfaglig samhandling i psykisk helsearbeid. Oslo: SINTEF Helse.
Lauvås, K. & Lauvås, P. (2004) Tverrfaglig samarbeid: perspektiv og strategi (2. utgave). Oslo: Universitetsforlaget.
Engman, R. & Michelsen, K. (2007) Etablering av ACT-team i Moss, Rygge, Råde og Våler. Prosjektrapport.
Karlsson, B. & Hultberg, K. B. (2007) Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 7, 900-905.
Lian, R. (2006) Nettverksmøter ved ambulante team. En samarbeidsmodell for første- og andrelinjetjenesten. HiG rapport.
Konsmo, T. & Hårstad, I. (2004) Ambulante team i rusomsorg og psykisk helsevern. Oslo: GRUK.
Whitney, D. m.fl. (2007) Teambygging: Appreciative Inquiry: Et verktøy for å skape velfungerende team. Trondheim: Tapir.