Teoretisk utvidelse og fordypning
2010-2011 - VIU8361 - 15sp

Forventet læringsutbytte

• Studenten skal kunne se anvendelsesmuligheter av teori i nettverksmøtet

Emnets temaer

• Gruppemetode
• Gruppeterapi
• Familieterapi
• Barnesamtaler
• Familiesamtaler
• Krisehåndtering
• Relasjonsbehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Gruppebasert prosjektpresentasjon

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Én intern sensor.

Obligatoriske arbeidskrav

• Praksislogg 4 og 5
• Kunnskapslogg 3 og 4
• Prosjektlogg 3 og 4
• Diskusjonsinnlegg 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24

Læremidler

• Heap, K. (2005) Gruppemetode for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Kjølstad, H. (2004) Gruppeterapi. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Hårtveit, H. & Jensen, P. (2004) Familien – pluss én: Innføring i familieterapi. (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.
• Kinge, E. (2006) Barnesamtaler: Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Glistrup, K. (2006) Hvad børn ikke ved ... har de ondt af: familiesamtaler om psykiske lidelser (2. utg.). København: Hans Reitzels.
• Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2007) Sosial nettverkstøtte ved brå død: Hvordan kan vi hjelpe? Bergen: Fagbokforlaget.
• Raundalen, M. & Schultz, J-H. (2006) Krisepedagogikk: Hjelp til barn og ungdom i krise. Oslo: Universitetsforlaget.
• Johnson, S., et al. (red.) (2008) Crisis resolution and home treatment in mental health. Cambridge: Cambridge University Press.
• Thorgaard, L. (2006) Relasjonsbehandling i pyskiatrien, bind I: Gode relationsbehandlere og god miljøterapi. Stavanger: Hertevig forlag.
• Relasjonsbehandling i pyskiatrien, bind II: Empatiens bevarelse i relationsbehandlingen i psykiatrien. Stavanger: Hertevig forlag.