Ledelse av nettverksmøter trinn I/II
2010-2011 - VIU8371 - 15sp

Forventet læringsutbytte

• Kunne identifisere og analysere prosesser i nettverksmøter
• Forstå språkets og samtalens betydning for samhandling i terapi
• Vurdere teori og metode på en kritisk og reflektert måte
• Synliggjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre
• Se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng
• Gjennomføre og lede nettverksmøter på en faglig reflektert og troverdig måte
• Reflektere over og videreutvikle sin egen måte å arbeide på.

Emnets temaer

• Emosjonsfokusert terapi
• Mentalisering
• Dialektisk atferdsterapi
• Mindfulness
• Etikk
• Egenutvikling som terapeut

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Gruppebasert avsluttende eksamensoppgave (teller 50%)
  • Poster og posterpresentasjon (teller 10%)
  • Mappe (teller 40%)
  • Alle deler må være bestått (karakter E eller bedre) for å få karakter i emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

• Praksislogg 6 og 7
• Kunnskapslogg 5
• Prosjektlogg 5
• Diskusjonsinnlegg 25, 26, 27, 28,29, 30, 31 og 32
• Egenvurdering

Læremidler

• Eliot, R. et al. (2004) Learning Emotion-Focused Therapy. Washington, DC: APA.
• Grelland, H. H. (2005) Følelsenes filosofi. Oslo: Abstrakt.
• Johnsen, A., Sundet, R. & Torsteinsson, V. W. (2000) Samspill og selvopplevelse: Nye veier i relasjonsorienterte terapier. Oslo: Tano Aschehoug, 2000.
• Bateman, A. & Fonagy, P. (2007) Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforstyrrelse. Oslo: Arneberg.
• Kåver, A. (2005) Å leve et liv, ikke vinne en krig: Om akseptering. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2005) Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Nilsonne, Å. (2005) Hvem bestemmer i ditt liv? Om oppmerksomt nærvær. Oslo: Gyldendal Akademisk
• Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2008) Å leve livet sammen. Oslo: Gyldendal Akademisk.
• Mace, C. (2008) Mindfulness and Mental Health: Therapy, Theory and Science. London: Routledge.
• Bøe, T. D. & Thomassen, A. (2007) Fra psykiatri til psykisk helsearbeid: Om etikk, relasjoner og nettverk. Oslo: Universitetsforlaget.
• Eide, S., et al (red.) (2008) Til den andres beste: en bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.
• Eide, T. & Aadland, A. (2008) Etikkhåndboka for kommunenes helse- og omsorgstjenester. Oslo: Kommuneforlaget.
• Moore, T. (2005) Nattseilas: Om å navigere i livets mørke netter. Oslo: Cappelen.
• Schibbye, A.-L L. (2006) Livsbevissthet: Om å være tilstede i eget liv. Oslo: Universitetsforlaget.
• Yalom, I. (2003) Terapiens gave: Åpent brev til en ny generasjon terapeuter og deres pasienter. Oslo: Pax.