Pasientens ekspertise i helsefremmende prosesser
2010-2011 - VIU8381 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:

 1. Kunne gjenkjenne, beskrive og diskutere faser i helsefremmende prosesser, spesielt fasene i den helsefremmende prosessen Kroppskunnskaping, relatert til pasient/brukersituasjoner.
 2. Kunne beskrive og diskutere aktuelle helsepedagogiske utfordringer knyttet til å styrke mestring og helsefremmende prosesser i møte med brukere.
 3. Ha kunnskap om, og se viktigheten av, brukermedvirkning som tilnærming, og vise ferdigheter i å inkludere brukernes kunnskap i praksis.
 4. Analysere forholdet mellom teori og praksis når det gjelder å ivareta pasienters/brukeres perspektiv og ressurser til mestring og bedring.
 5. Integrere kunnskap om salutogenese og helsefremmende prosesser med kritisk refleksjon over utfordringer i møte med pasienter/brukere i egen praksis.
 6. Utvise selvstendighet i tenkningen omkring helsefremmende prosesser, og selv kunne formulere aktuelle problemstillinger for videre fagutvikling og forskning.
 7. Reflektere over egen rolle i møte med personer som lever med funksjonsutfordringer.

Emnets temaer

 • Ressursperspektivet i møte med mennesker som lever med langvarige helsemessige utfordringer og/eller tap av funksjon.
 • Integrert perspektiv på kropp, kunnskap, sykdom og helse
 • Kroppskunnskaping som teori og modell for mestring og helsefremmende prosesser
 • Teori og forskning om salutogenese, helsefremmende prosesser og recovery
 • Pasienter som eksperter på egen mestring og helse
 • Rettslig og etisk grunnlag for pasienters/brukeres medvirkning
 • Empowerment og brukermedvirkning
 • Helsepedagogikk
 • Gruppemetode

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid, refleksjon over egen praksis. Studier av litteratur, lesegrupper, litteratursøk, rollespill og veiledning i grupper. Øvelser som fremmer bevisstgjøring av egne kroppsreaksjoner.

Det forutsettes IKT- støttet, individuelt og gruppebasert arbeid mellom samlingene. Levering av studiekrav ved hjelp av høgskolens elektroniske læringsstøttesystem, Fronter. Det anbefales at arbeidsgiver tilrettelegger for minst 2 studiedager mellom samlingene og 2 studiedager i forbindelse med eksamen.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen over tre uker.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Hjemmeeksamen vurderes av to sensorer; en intern og en ekstern.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen 4 uker etter sensur, etter nærmere avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 1 individuelt refleksjonsnotat, med utgangspunkt i en pasient-/pårørendesituasjon fra egen praksis
 • 1 arbeid i gruppe (2-4 studenter) med utgangspunkt i litteratursøk innenfor ett av temaområdene i emnet for å belyse en valgt problemstilling
 • Minimum 80 % frammøte i studiesamlingene

Læremidler

Læremidler: ca 800 - 1000 sider pensum. Litteraturliste gjøres tilgjenglig for studenter som bekrefter opptak.