Kroppskunnskaping – en prosessorientert tilnærming til mestring og helse.
2010-2011 - VIU8391 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU8381 Pasientens ekspertise i helsefremmende prosesser

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:

 1. Kunne planlegge, og gjennomføre, det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping i tråd med etisk og forskningsbasert grunnlag.
 2. Integrere teori om salutogenese, recovery og brukermedvirkning i egen praksis. Anvende pedagogiske metoder for å styrke pasienters/brukeres helsefremmende prosess over tid.
 3. Reflektere systematisk over egen utvikling som fagperson. Studenten utviser profesjonell relasjonskompetanse i møte med pasienter/brukere og kolleger

Emnets temaer

 • Å arbeide ut fra et integrert perspektiv på kropp, mestring og helse.
 • Kroppskunnskaping som pedagogisk helsetilbud.
 • Helsepedagogikk med spesiell vekt på dialog som grunnleggende tilnærming.
 • Løsningsorientert tilnærming i helsefremmende arbeid.
 • Basal Kroppskjennskap som metodisk tilnærming for å styrke Kroppskunnskaping.
 • Konsept Kroppskunnskaping relatert til andre aktuelle pedagogiske helsetilbud, og relatert til arbeidet med individuell plan og nettverksmøter.
 • Rettslige og etiske overveielser i arbeidet med å styrke helsefremmende prosesser og pasient/brukeres ekspertise i praksis
 • Praktiske øvelser i å gjennomføre program Kroppskunnskaping ved eget arbeidssted.
 • Endringsarbeid i egen organisasjon.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesningene blir i dette emne mer fokusert i retning av å belyse de metodiske aspektene med å styrke mestring, brukermedvirkning og helse. Praktiske øvelser vektlegges i studiesamlingene for å tilrettelegge for egen-erfaring med de helsepedagogiske metodene underveis. Studentene får trening i å lede grupper og individuelle samtaler med pasienter med tema mestring og bedring, og erfaring i å anvende konsept Kroppskunnskaping som helsetilbud i praksis. Planlegging, organisering og gjennomføring av programmet i egen praksis vil stå sentralt. Veiledning i gjennomføring på eget praksissted blir gitt underveis ved hjelp av telefon eller videokonferanser. Oppsummeringer, og kritisk refleksjon over erfaringer vektlegges. Egen funksjon som fagperson i relasjon til brukere og kollegaer i gjennomføring av det nye helsetilbudet står sentralt.

VIU8391 Kroppskunnskaping - prosessorientert tilnærming til mestring og helse er basert på 3 fellessamlinger av 4 - 5 dagers varighet.

Det forutsettes IKT-støttet, individuelt og gruppebasert, arbeid mellom samlingene. Levering av studiekrav gjøres ved hjelp av høgskolens elektronisk læringsstøttesystem, Fronter. Det anbefales at arbeidsgiver tilrettelegger for minst 2 studiedager mellom samlingene og 2 studiedager i forbindelse med eksamen.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Individuell hjemmeeksamen med utgangspunkt i prosessnotatene fra praksis, der man evaluerer gjennomføringen av helsetilbudet og reflekterer i lys av teori og forskning.
 • Vurdering av studentens kompetanse som kursleder i program Kroppskunnskaping inngår som del av en helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Hjemmeeksamen sensureres av én ekstern og én intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Innen 4 uker etter sensur, etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

 • 1 gruppeoppgave der studenter (fortrinnsvis fra samme arbeidsplass) utarbeider en plan for gjennomføring av program Kroppskunnskaping i egen praksis
 • 2 og 2 studenter samarbeider om å gjennomføre det pedagogiske helsetilbudet Kroppskunnskaping. Prosessnotat skrives etter hvert møte med pasient/gruppe etter oppgitt mal.
 • Minimum 80 % frammøte i studiesamlingene

Læremidler

ca 800 - 1000 sider.
Litteraturliste gjøres tilgjenglig for studenter som bekrefter opptak.